มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Srinakharinwirot University

    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียนรู้และวิจัย บนฐานการศึกษาและคุณธรรม มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล

     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีพันธกิจต่อสังคมในการจัดการศึกษาและให้บริการทางวิชาการ รวมทั้งเข้าไปมีส่วนร่วมกับสังคมในการสืบสานและสร้างเสริมภูมิปัญญาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยยึดหลักจริยธรรมทางวิชาการ และ หลักการให้การศึกษาแก่ประชาชน
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีเริ่ม 2544 ปีสิ้นสุด - งบประมาณ 3,572,000 บาท
2. ครุภัณฑ์อื่นๆ ปีเริ่ม 2544 ปีสิ้นสุด - งบประมาณ 46,767,000 บาท
3. งานบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร ปีเริ่ม 2544 ปีสิ้นสุด - งบประมาณ 10,238,600 บาท
4. งานจัดการศึกษาสาขาศิลปกรรมศาสตร์ ปีเริ่ม 2544 ปีสิ้นสุด - งบประมาณ 1,921,000 บาท
5. งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ ปีเริ่ม 2544 ปีสิ้นสุด - งบประมาณ 5,353,500 บาท
6. งานจัดการศึกษาสาขาแพทยศาสตร์ ปีเริ่ม 2544 ปีสิ้นสุด - งบประมาณ 4,990,000 บาท
7. งานจัดการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ปีเริ่ม 2544 ปีสิ้นสุด - งบประมาณ 15,072,500 บาท
8. งานจัดการศึกษาสาขาทันตแพทยศาสตร์ ปีเริ่ม 2544 ปีสิ้นสุด - งบประมาณ 8,750,000 บาท
9. งานจัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ ปีเริ่ม 2544 ปีสิ้นสุด - งบประมาณ 6,000,000 บาท
10. งานบริการห้องสมุดและเทคโนโลยีทางการศึกษา ปีเริ่ม 2544 ปีสิ้นสุด - งบประมาณ 8,013,000 บาท
11. งานสนับสนุนวิชาการเฉพาะการศึกษาศาสตร์ ปีเริ่ม 2544 ปีสิ้นสุด - งบประมาณ 20,588,000 บาท
12. แผนกงานบริการสาธารณสุข ปีเริ่ม 2544 ปีสิ้นสุด - งบประมาณ 72,200,000 บาท