กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.)
The Cooperative Promotion Department

อำนาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
(๑) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการตามที่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายในการรับจดทะเบียน
ส่งเสริม แนะนำ กำกับ และดูแลสหกรณ์ รวมทั้งอำนาจหน้าที่อื่น ๆ ที่นายทะเบียนสหกรณ์สั่งการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
(๓) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และคุ้มครองระบบสหกรณ์
(๔) ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่
บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
(๕) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสหกรณ์ การบริหารจัดการองค์กรและ
การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีประสิทธิภาพและเข้มแข็งทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
(๖) ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้กับคณะกรรมการพัฒนา
การสหกรณ์แห่งชาติ
(๗) ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของตลาดสินค้าสหกรณ์และสร้างเครือข่ายการเชื่อมโยง
ธุรกิจระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์ สหกรณ์กับเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๘) ส่งเสริมและสนับสนุนด้านเงินทุน ข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยี และทรัพยากรอื่น ๆ
ที่เหมาะสมในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

วิสัยทัศน์ “ มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง ”พันธกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์1. ยกระดับคุณภาพและขยายการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง ของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป2. ขยายเครือข่ายความร่วมมือและการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและ ต่างประเทศเพื่อการพัฒนาระบบสหกรณ์3. เร่งรัดการจัดที่ดินและส่งเสริมอาชีพในเขตนิคมสหกรณ์4. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกความเป็นสหกรณ์ และการมีส่วนร่วม5. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางด้านการบริหารจัดการ ทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งในระบบสหกรณ์6. สนับสนุนและคุ้มครองสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการดำเนินงานเพื่อตอบสนองความ ต้องการของสมาชิกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้หลักการสหกรณ์สากล และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง7. ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและบุคลากรให้เอื้อต่อ การส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์
ให้แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
ก. ราชการบริหารส่วนกลาง
(๑) สำนักงานเลขานุการกรม
(๒) กองการเจ้าหน้าที่
(๓) กองคลัง
(๔) กองแผนงาน
(๕) กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์
(๖) กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
(๗) กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
(๘) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๙) - (๑๐) สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ - ๒
(๑๑) สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

ข้อ ๔ ในกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่หลักในการตรวจสอบ
การดำเนินงานภายในกรม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี
โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

ข้อ ๕ ในกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อทำหน้าที่หลักในการพัฒนา
การบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี
โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม
(๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในกรม
(๓) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงานภายในกรม
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๖ สำนักงานเลขานุการกรม มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ งานสนับสนุน และงานเลขานุการของกรม
(๓) ประสานราชการกับหน่วยงานของกรมในส่วนภูมิภาคและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๔) รับผิดชอบเกี่ยวกับการช่วยงานราชการของผู้ตรวจราชการกรม
(๕) ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดิน
เพื่อการครองชีพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง
และอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม
(๖) ดำเนินการเกี่ยวกับงานห้องสมุดของกรม
(๗) ดำเนินการเกี่ยวกับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและความก้าวหน้าของกรม
(๘) ดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

ข้อ ๗ กองการเจ้าหน้าที่ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของกรม เว้นแต่การฝึกอบรม
(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยและพัฒนาระบบคุณธรรมของกรม
(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับงานสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ของกรม
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๘ กองคลัง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะของกรม
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๙ กองแผนงาน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษาและวิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้กับรัฐบาลและคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
(๒) จัดทำและวิเคราะห์แผนงาน โครงการ ประสานแผนการปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้อง
กับนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง และจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีและจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีของกรม รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการ
(๓) ดำเนินการในด้านความช่วยเหลือและความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการส่งเสริมและ
พัฒนาสหกรณ์ กับองค์กรในประเทศและต่างประเทศ
(๔) ศึกษาและวิเคราะห์แผนงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการหลวง
โครงการเพื่อความมั่นคง โครงการในพื้นที่เฉพาะ และโครงการอื่น
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๑๐ กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ควบคุมและกำกับดูแลเกี่ยวกับการจดทะเบียน การควบ การเลิก การชำระบัญชีสหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร การแยกสหกรณ์ การตรวจการสหกรณ์ การให้ความเห็นชอบระเบียบสหกรณ์ รวมถึงงาน
ในความรับผิดชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการนายทะเบียนสหกรณ์
(๓) ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการกำ หนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ วงเงินการกู้ยืม
หรือการค้ำประกันของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็นแนวทางการพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงิน
การกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
(๔) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
(๕) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
และบริหารกองทุนหรือเงินทุนอื่น ๆ ผ่านกรม ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สหกรณ์กู้ยืมหรือสนับสนุน
กิจการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
(๖) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์และกองทุน
หรือเงินทุนอื่นที่ผ่านกรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สหกรณ์กู้ยืมหรือสนับสนุนกิจการสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร
(๗) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อให้เงินทุนสนับสนุนแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และติดตาม
ประเมินผลการใช้เงินทุน
(๘) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
สมาชิกสหกรณ์ และสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ภายใต้นโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินของรัฐบาลและ
นโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๙) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิต การแปรรูป
และการบำรุงรักษาของธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
(๑๐) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดนิคมสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๑๑) ร่วมมือกับสหกรณ์และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเพื่อพัฒนางานสหกรณ์
(๑๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

ข้อ ๑๑ กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานและระบบงานของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์ร้านค้า และสหกรณ์บริการ เกี่ยวกับรูปแบบโครงสร้าง
การจัดองค์กร การบริหารจัดการระบบงาน การดำเนินธุรกิจและกิจการ การผลิตสินค้าและบริการ
ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการของสหกรณ์แต่ละประเภท รวมทั้งการตลาดและการเชื่อมโยงเครือข่าย
ความร่วมมือต่าง ๆ
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลด้านการเงินและด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อสร้างระบบเตือนภัยล่วงหน้าให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์ร้านค้า
และสหกรณ์บริการ
(๓) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อกำหนดแนวทางการส่งเสริมอุดมการณ์ หลักการและ
วิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์บริการ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
(๔) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการจัดตั้งสหกรณ์ และการจัด
มาตรฐานสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการ และจัดทำคู่มือ
การปฏิบัติงาน
(๕) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์ร้านค้า และสหกรณ์บริการภายหลังการจัดตั้ง
(๖) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อกำหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์ร้านค้า และสหกรณ์บริการโดยใช้อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์
เพื่อให้เป็นสถาบันที่เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิก
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

ข้อ ๑๒ กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงาน ตลอดจนระบบงานของ
สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร เกี่ยวกับรูปแบบโครงสร้างการจัดองค์กร การบริหารจัดการ
ระบบงาน การดำเนินธุรกิจและกิจการ การผลิตสินค้าและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการของสหกรณ์
แต่ละประเภท รวมทั้งการตลาดและการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้าง
ระบบเตือนภัยล่วงหน้าสินค้าให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
(๓) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อกำหนดแนวทางการส่งเสริมอุดมการณ์ หลักการ
และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
(๔) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการจัดตั้งสหกรณ์ และการจัด
มาตรฐานสหกรณ์ภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกร และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
(๕) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์ภาคการเกษตร
และกลุ่มเกษตรกรภายหลังการจัดตั้ง
(๖) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อกำหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร
และกลุ่มเกษตรกร โดยใช้อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ เพื่อให้เป็นสถาบันที่เป็นที่พึ่ง
ของมวลสมาชิก
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

ข้อ ๑๓ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
และระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
(๒) จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม พัฒนาระบบ รูปแบบ
หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบวิธีทางสถิติ และศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจัดทำข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล
และประมวลผลสำหรับใช้ในงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
(๓) ส่งเสริม เผยแพร่ สนับสนุน และให้บริการสารสนเทศแก่บุคลากรของกรม สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

ข้อ ๑๔ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ - ๒ มีอำนาจหน้าที่ ในพื้นที่
ที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้
(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร
(๓) ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์
แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
(๔) ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

ข้อ ๑๕ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดำเนินการจัดทำแผนแม่บท แผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาบุคลากรของกรม สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิชาการสหกรณ์
ด้านการจัดตั้ง ด้านการบริหารจัดการองค์กร ด้านธุรกิจ และด้านเทคโนโลยีการแปรรูป การผลิต
และการบำรุงรักษาของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
(๓) ดำเนินการพัฒนาบุคลากรของกรม
(๔) ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการสหกรณ์ให้กับบุคลากรของกรม สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร ประชาชนทั่วไป และสหกรณ์ระหว่างประเทศ
(๕) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ และความก้าวหน้าของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

ข้อ ๑๖ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด มีอำนาจหน้าที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้
(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดิน
เพื่อการครองชีพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) ส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร
(๓) ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์
ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
(๔) ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย