กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
Department of American and South Pacific Affairs

แบ่งส่วนราชการกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ดังต่อไปนี้
(1) สำนักงานเลขานุการกรม
(2) กองอเมริกาเหนือ
(3) กองลาตินอเมริกา
(4) กองแปซิฟิกใต้
(5) กลุ่มงานโครงการตามยุทธศาสตร์
(1) สำนักงานเลขานุการกรม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรมและราชการที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้


(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม

(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของกรม

(ค) ดูแลงบประมาณ บุคลากร และพัสดุให้เป็นไปตามนโยบาย

(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อหรือที่ได้รับมอบหมาย

(2) ให้กองอเมริกาเหนือ กองลาตินอเมริกา และกองแปซิฟิกใต้ รับผิดชอบปฏิบัติงานในการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศ กลุ่มประเทศในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้ และองค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ดังต่อไปนี้


(ก) กองอเมริกาเหนือ รับผิดชอบในภูมิภาคอเมริกาเหนือ

(ข) กองลาตินอเมริกา รับผิดชอบในภูมิภาคลาตินอเมริกา

(ค) กองแปซิฟิกใต้ รับผิดชอบในภูมิภาคแปซิฟิกใต้

(3) ให้กองอเมริกาเหนือ กองลาตินอเมริกา และกองแปซิฟิกใต้ แต่ละกองมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้


(ก) วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ทางการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคมของประเทศ กลุ่มประเทศ

และองค์การระหว่างประเทศในภูมิภาคที่อยู่ในความรับผิดชอบ
(ข) เสนอแนะแนวนโยบายในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศกลุ่มประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

ในภูมิภาคที่อยู่ในความรับผิดชอบ
(ค) เป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างส่วนราชการไทยกับตัวแทนของประเทศ กลุ่มประเทศและองค์การระหว่างประเทศในภูมิภาค
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(4) ให้กลุ่มงานโครงการตามยุทธศาสตร์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้


(ก) ดำเนินโครงการเชิงยุทธศาสตร์ในส่วนของกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ การติดตามผล การรายงานและการประชาสัมพันธ์
ผลการดำเนินโรงการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นประโยชน์และสนับสนุนการดำเนินยุทธศาสตร์

(ข) สนับสนุนข้อมูลด้านสารัตถะ ประเด็นการหารือ การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดประชุมและสัมมนา
งานด้านพิธีการที่เกี่ยวกับการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ต่างๆ

(ค) ศึกษาวิเคราะห์ถึงโอกาส หรือปัญหาและอุปสรรคในกรอบยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ เพื่อนำมาประกอบการ
พิจารณาการดำเนินโครงการต่างๆ ตามยุทธศาสตร์

(ง) นำผลการดำเนินโครงการมาศึกษาวิเคราะห์วิจัย และนำไปบรรจุในฐานข้อมูล รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ
เพื่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทยจะได้นำไปใช้ในการศึกษาหรือใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงลึกต่อไป

(จ) สนับสนุนข้อมูล ข่าวสาร ความรู้และกฎระเบียบต่างๆ ให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเต็มที่
ป็นองค์กรนำในการกำหนดและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายด้านการต่างประเทศต่อประเทศใน ภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้ เพื่อปกป้องรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ สถานะและบทบาทของไทย อย่างมีเกียรติและสมศักดิ์ศรี
พันธกิจ

1. ปกป้อง รักษาและส่งเสริมสถานะและผลประโยชน์ของไทยในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มประเทศ
และกรอบความร่วมมือ/องค์กรระหว่างประเทศในภุฒิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้


2. วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ทางการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคมของประเทศ

กลุ่มประเทศในภูมิภาค และองค์กรระหว่างประเทศในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้


3. เสนอแนะแนวนโยบายในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศ กลุ่มประเทศใน
ภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้


4. เป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างส่วนราชการไทยกับตัวแทนของประเทศ กลุ่มประเทศในภูมิภาค
และองค์กรระหว่างประเทศในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้


5. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนของไทยกับประเทศในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้


6. ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้แก่
สาธารณชนในไทยและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยแก่สาธารณชนในภูมิภาคอเมริกาและ
แปซิฟิกใต้


7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย