สภาวิชาชีพบัญชี
Federation Of Accounting Professions

วิสัยทัศน์"เป็นองค์กรวิชาชีพบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน และมีบทบาทนำในระดับภูมิภาค และนานาชาติ"แนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ1. การกำหนดมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีในทุกๆ ด้าน รวมถึงการกำหนดจรรยาบรรณสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี2. การจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมวิชาชีพบัญชี โดยมีวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ (เช่น โครงการอบรมผู้อำนวยการบัญชีระดับสูงของบริษัทและวิสาหกิจขนาดใหญ่ ด้านการบริหารองค์การ และการนำเสนอรายงานทางการเงินที่มีคุณภาพ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร การอบรมระบบ e-Learning เป็นต้น)3. การจัดทำฐานข้อมูลด้านวิชาการ เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาชีพบัญชีให้มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน โดยการพัฒนาและจัดทำสื่อการสอนวิชาการบัญชี โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ (เช่น CD-ROM เป็นต้น)4. การประสานความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาคุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (เช่น การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษา การอบรม การรับรองคุณภาพการศึกษาด้านการบัญชี)5. การเพิ่มบทบาทของสภาฯ ในฐานะผู้นำองค์กรวิชาชีพระหว่างประเทศ โดยการเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศต่างๆ และเข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสถาบันและองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ6. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสภาฯ สู่สาธารณชน โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการบัญชี ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน7. การเพิ่มบทบาทในการให้คำแนะนำกับธุรกิจ SMEs ซึ่งเป็นฐานธุรกิจที่สำคัญของไทย ให้มีประสิทธิภาพในการจัดทำบัญชี การเสนองบการเงิน การจัดการ และการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้งาน8. การจัดโครงสร้างการบริหารสภาฯ และจัดเตรียมบุคลากรที่มีคุณภาพและการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 8.1 การจัดหาระบบข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อรองรับการขึ้นทะเบียน การประกอบวิชาชีพบัญชีและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 8.2 การพัฒนา web site ของสภาฯ เพื่อใช้เป็นสื่อเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์งานของสภาฯ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 8.3 การพัฒนาระบบ e-Services เช่นการรับสมัครสมาชิก online การชำระเงิน online 8.4 การเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการแก่สมาชิก 8.5 การบริหารงานสาขาให้สามารถบริการสมาชิกที่อยู่ในส่วนภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภารกิจ
1. กำหนดมาตรฐาน คุณภาพ และจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ในระดับมาตรฐานสากล
2. กำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และตามที่กฎหมายกำหนด
3. พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี โดยให้ความรู้ ความเข้าใจ การฝึกอบรม รวมถึงให้ คำปรึกษา หรือออกแนวปฏิบัติให้มีความชัดเจน
4. ร่วมมือและประสานงานกับองค์กรต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และสร้างบทบาทในการเป็นองค์กรชั้นนำในระดับภูมิภาค และนานาชาติ
5. ผลักดันให้เกิดการพัฒนา และใช้ประโยชน์รายงานทางการเงิน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใสและส่งเสริมบรรษัทภิบาลที่ดี
6. บทบาทในการบัญญัติกฏหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี
7. เสริมสร้างความสามัคคี ความร่วมมือ เพื่อผดุงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของวิชาชีพบัญชี
8. มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีในสภาวิชาชีพบัญชี