สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
Office of The Narcotics Control Board

 • สำนักเลขาธิการ
 • สำนักกฎหมาย
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด
 • สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด
 • สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด
 • สำนักการต่างประเทศ
 • สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร
 • สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๑
 • สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๒
 • สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๓
 • สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๔
 • สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๕
 • สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๖
 • สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๗
 • สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๘
 • สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๙
 • สำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด
 • สำนักปราบปรามยาเสพติด
 • สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 • สำนักยุทธศาสตร์
 •    ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2542 มาตรา 4 ให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักนายกรัฐมนตรีมีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

       1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด

       2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน รวมทั้งงานเลขานุการของคณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแต่งตั้ง หรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินแต่งตั้ง

       3. ปฏิบัติราชการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนักงาน หรือตามที่นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
  " เป็นองค์กรกลางที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ "

  พันธกิจ
  (1) กำหนดและปรับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
  (2) บริหารจัดการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด
  (3) อำนวยการให้มีการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับยาเสพติดและกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  (4) ติดตามประเมินผล ตรวจสอบและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด
  บทบาทของสำนักงาน ปปส.
  (1) เป็นหน่วยประสานนโยบายและแผน
  (2) เป็นหน่วยประสานการปฏิบัติงาน
  (3) เป็นหน่วยสนับสนุนข้อมูล ข่าวสาร และวิชาการ
  (4) เป็นหน่วยปฏิบัติสำหรับงานด้านประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด งานบริหารโครงการที่มีลักษณะเป็น Pilot Project และงานตามภารกิจที่กฎหมายระบุให้สำนักงาน ป.ป.ส. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
  (5) เป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
  (6) เป็นหน่วยงานพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของประเทศและภูมิภาค
  (7) เป็นหน่วยงานในการควบคุม ตรวจสอบและกำกับ ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  (8) เป็นหน่วยงานกลางในการประสาน กำกับ ดูแล และให้ความเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะด้านงบประมาณป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของประเทศ