กองทัพบก
Royal Thai Army (RTA)

1. กองบัญชาการกองทัพบก Tel. 0-2280-2570, 0-2280-26002. ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก Tel. 0-2280-24743. กรมกำลังพลทหารบก Tel. 0-2297-71054. กรมข่าวทหารบก Tel. 0-2297-72125. กรมยุทธการทหารบก Tel. 0-2297-73046. กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก Tel. 0-2297-74007. กรมกิจการพลเรือนทหารบก Tel. 0-2297-75508. สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก Tel. 0-2280-12279. กองทัพภาคที่1 Tel. 0-2280-3970, 0-2280-398410. กองทัพภาคที่2 Tel. 0-4425-8961, 0-4425-5530, 0-4425-1020-3411. กองทัพภาคที่3 Tel. 0-5524-2697, 0-5524-5070-9, 0-5525-200512. กองทัพภาคที่4 Tel. 0-7534-3962, 0-7534-1113-913. หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ Tel.0-2565-5067-7114. หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ Tel. 0-3641-2628, 0-3642-1700-9
    พระราชบัญญัติการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พุทธศักราช 2503 “กองทัพบก มีหน้าที่เตรียมกำลังกองทัพบก และป้องกันราชอาณาจักร มีผู้บัญชาการทหารบก เป็นผู้บังคับบัญชา”
    เป้าหมายในการเตรียมกำลังกองทัพบก 4 ประการ
  1. โครงสร้างกำลังกองทัพที่กะทัดรัดและมีประสิทธิภาพ
  2. ความพร้อมรบด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ การฝึกศึกษา
  3. ทำการรบได้อย่างต่อเนื่อง
  4. ความทันสมัยในทุกด้าน
พระราชบัญญัติ จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2503
กำหนดอำนาจและหน้าที่กระทรวงกลาโหมและหน้าที่ของกองทัพบก ดังนี้

มาตรา14 กองทัพบกมีหน้าที่เตรียมกำลังทางบก และป้องกัน
ราชอาณาจักร มีผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ