สถาบันพระปกเกล้า
King Prajadhipok's Institute

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้


1. กำหนดนโยบายและควบคุมการดำเนินงานของสถาบัน


2. กำหนดนโยบายและควบคุมดูแลการบริหารเงินกองทุน และพิจารณาจัดสรรทุน สำหรับ

กิจกรรมต่างๆ ของสถาบัน

3. อนุมัติแผนหลัก และแผนการดำเนินงานของสถาบัน

4. ออกข้อบังคับว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงาน และการบริหารงานของสถาบัน

5. ออกข้อบังคับและวางระเบียบเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของสถาบัน

6. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายของสถาบัน

7. อนุมัติให้ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมตามหลักสูตรของสถาบัน

8. ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสถาบันเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่ง อัตรา
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ และประโยชน์เกื้อกูลอื่น การบรรจุ การแต่งตั้ง
การให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง การออกจากงาน ระเบียบวินัยการลงโทษ การร้องทุกข์และ
การอุทธรณ์ การลงโทษของพนักงานและลูกจ้าง

9. ออกข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเลขาธิการ การปฏิบัติงานของ
เลขาธิการและการมอบให้ผู้อื่นรักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนเลขาธิการ

10.แต่งตั้งและถอดถอนเลขาธิการและรองเลขาธิการ

11.ปฏิบัติการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของสถาบัน
วิสัยทัศน์ (Vision)"สถาบันพระปกเกล้าเป็นสถาบันทางวิชาการชั้นนำที่มุ่งไปสู่ความเป็นเลิศ ในการพัฒนาประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน"
พันธกิจ (Mission)

1. ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้และสะท้อนการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและพระปกเกล้าศึกษาอย่างเป็นระบบ

2. ให้บริการทางวิชาการทั้งในรูปของการศึกษาอบรมทางวิชาการ ให้คำปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ทางการเมืองการปกครอง การเศรษฐกิจ สังคม ในระบอบประชาธิปไตย ธรรมาภิบาลและสันติวิธี

3. ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภาและสภาพัฒนาการเมือง

4. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนความรู้ความเข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

5. ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์การทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ธรรมาภิบาลและสันติวิธี

6. ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา

7. บริหารงานกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย และสนับสนุนการบริหารกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง


ประเด็นยุทธศาสตร์

1. การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการเมืองการปกครองและการพัฒนาประชาธิปไตย

2. การจัดการศึกษาอบรม และให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับโดยครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายสำคัญทุกกลุ่ม

3. การเผยแพร่ รณรงค์เพื่อส่งเสริม การพัฒนาประชาธิปไตย

4. การพัฒนาและเสริมสร้างพลังเครือข่ายการพัฒนาประชาธิปไตย

5. การส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภาและสภาพัฒนาการเมือง

6. สร้างความร่วมมือในทางวิชาการระหว่างเครือข่ายในระดับภูมิภาค

7. ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้พระปกเกล้าศึกษาที่สมบูรณ์

8. การพัฒนาสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการและพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง