สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ในการดำเนินงานตามภารกิจให้มีอำนาจหน้าที่   ดังต่อไปนี้

1. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์กลั่นกรองเรื่องเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี รวมทั้งเสนอความเห็นประกอบ การวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี
2. สนับสนุนการทำงานของรัฐมนตรีในการดำเนินงานทางการเมืองระหว่างรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี รัฐสภาและประชาชน
3. ประสานงานการตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ และกิจการอื่นทางการเมือง
4. ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ที่ได้ร้องเรียนหรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตร
5. ปฏิบัติการอื่นใหตามที่กฏหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานรัฐมนตรี หรือตามที่ รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
วิสัยทัศน์
มุ่งสู่สังคมคุณภาพ บนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน
พันธกิจ
1. สร้างระบบสวัสดิการให้ประชาชนมีหลักประกันและมีความมั่นคงในชีวิต
2. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
3. เสริมสร้างทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
4. พัฒนาองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และระบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การผลักดันให้เกิดสังคมสวัสดิการ
2. การพัฒนาสังคมเข้มแข็ง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม
4. การยกระดับขีดความสามารถการบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคม
เป้าประสงค์
1.ประชาชนได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึงเป็นธรรม
2.ประชาชนและสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีภูมิคุ้มกัน
3.ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างสร้างสรรค์
4.บุคลากรและองค์กรด้านการพัฒนาสังคมมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล