สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
Office of the Minister

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีภารกิจเกี่ยวกับราชการทางการเมือง เพื่อสนับสนุนการภารกิจของรัฐมนตรี ประสานนโยบายระหว่างกระทรวง โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์กลั่นกรองเรื่องเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี รวมทั้งเสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี

2. สนับสนุนการทำงานของรัฐมนตรีในการดำเนินงานทางการเมืองระหว่างรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี รัฐสภาและประชาชน

3. ประสานงานการตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ และกิจการอื่นทางการเมือง

4. ดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี

5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานรัฐมนตรี หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
1. เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการ ขับเคลื่อนนโยบาย และการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ มีระบบ และเชื่อมโยงกัน ทั้งในระดับชาติ ภูมิภาคและท้องถิ่น เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวของภูมิภาคเอเชีย สนับสนุนการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ของประเทศให้เกิดความสมดุล ยั่งยืน และสามารถแข็งขันได้2. เป็นองค์กรหลักด้านกีฬา นันทนาการ การออกกําลังกาย และวิทยาศาสตร์การกีฬา ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา เพื่อมวลชน (Sport for All) เพื่อความเป็นเลิศ และอาชีพ (Sport for Excellence) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
พันธกิจ
1. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการการตลาดและการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ
2. บูรณาการ ประสานงานการขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารจัดการการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ ให้มีเอกภาพ เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบกับทุกภาคส่วนและเป็นส่วนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของประเทศให้เกิดสมดุล ยั่งยืน
3. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวของภูมิภาค
4. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และนันทนาการให้ได้มาตรฐานสากล
5. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ การออกกำลังกาย และวิทยาศาสตร์การกีฬา
6. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และผลักดันการนำนโยบายและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติไปสุ่การปฏิบัติ รวมทั้งกำหนดแนวทางการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนในทุกภาคส่วนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักในการสร้างรายได้ให้ประเทศอย่างยั่งยืน
     2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาของชาติ ไปสู่ความเป็นเลิศและอาชีพ ให้มีมาตรฐานสูงขึ้นเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำของเอเชีย
     3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี มีวินัย มีน้ำใจนักกีฬา เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณธรรม และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
     4. เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว การกีฬาและนันทนาการในภูมิภาคเอเชีย
     5. เพื่อส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการ และการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
     6. เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการให้มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการ