สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์
Office of the Minister

แผนที่

 หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์กลั่นกรองเรื่องเพื่อเสนอรัฐมนตรี รวมทั้งเสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี

2. สนับสนุนการทำงานของรัฐมนตรีในการดำเนินงานทางการเมืองระหว่างรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี รัฐสภา และประชาชน

3. ประสานการตอบกระทู้ ชี้แจ้งญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ และกิจการอื่นทางการเมือง

4. ดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี

5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานรัฐมนตรี หรือตามที่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
วิสัยทัศน์
องค์กรหลักในการประสานงานทางการเมือง เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีให้บรรลุผลตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

พันธกิจ
1. อำนวยการ สนับสนุนและประสานงานด้านการเมือง นิติบัญญัติ และคณะรัฐมนตรี อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐมนตรี  
2. สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจและการดำเนินงานทางการเมืองตามนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภาหรือที่คณะรัฐมนตรีกำหนดหรืออนุม้ติ   
3. อำนวยการ และประสานงานในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอความเป็นธรรมหรือร้องขอความช่วยเหลือของเกษตรกร องค์กร หน่วยงาน และประชาชนทั่วไปต่อรัฐมนตรี
4. อำนวยการ สนับสนุนและประสานนโยบายไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันตามกำหนดเวลา

1. สนับสนุนรัฐมนตรี ในการปฏิบัติงานราชการทางการเมือง

2. ศึกษาวิเคราะห์ กลั่นกรองเรื่องของกระทรวง เสนอความเห็น และสรุปความเห็น เพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี และผู้ที่เกี่ยวข้อง

3. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานภายนอก ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานของรัฐมนตรี