สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
Office of the Election Commission of Thailand (OECT)

เป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และอยู่ภายใต้การ กำกับดูแลของคณะกรรมการ การเลือกตั้ง โดยมีประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และมีเลขาธิการ คณะกรรมการการเลือกตั้ง และรองเลขาธิการทำหน้าที่ช่วยเหลือ ในการควบคุมดูแล การทำงานของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถรองรับ นโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้
แผนภูมิโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


สำนักงานฯ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1.รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการการเลือกตั้งและนายทะเบียนพรรคการเมือง ศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานของ คณะกรรมการการเลือกตั้งและ นายทะเบียนพรรคการเมือง
2.ศึกษาและสนับสนุนให้มีการวิจัยเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติและการพัฒนาพรรคการเมือง
3.เผยแพร่วิชาการและให้ความรู้และการศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4.รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง หรือการออกเสียงประชามติ ผู้มีอำนาจหน้าที่ดูแล และรักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง หรือเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่ชอบด้วย กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง หรือเกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ในการเลือกตั้ง ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้เลือกตั้ง พรรคการเมืองหรือบุคคลอื่นใด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
5.ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย