สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม
Office of the Secretary to the Ministry

1. สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี ที่อยู่ ถนนราชดำเนินนอก Tel. 0-2283-3016 Fax. 0-2280-1237
2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ที่อยู่ ถนนราชดำเนินนอก Tel. 0-2283-3090 Fax. 0-2280-1236
3. ฝ่ายเรื่องราวร้องทุกข์และการเมือง ที่อยู่ ถนนราชดำเนินนอก Tel. 0-2283-3080 Fax. 0-2280-1236
4. กลุ่มประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ที่อยู่ ถนนราชดำเนินนอก Tel. 0-2283-3019 Fax. 0-2280-1236
5. กลุ่มช่วยอำนวยการ ที่อยู่ ถนนราชดำเนินนอก Tel. 0-2283-3094 Fax. 0-2280-1236
6. กลุ่มระบบข้อมูลและแผนงาน ที่อยู่ ถนนราชดำเนินนอก Tel. 0-2283-3090 Fax. 0-2280-1236
แบ่งส่วนราชการสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม ดังต่อไปนี้

งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้.

( 1 ) ดำเนินงานด้านงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป ได้แก่ รับ - ส่ง เวียน เก็บ ค้น ติดตาม โรเนียว ถ่ายเอกสารและหนังสือของทางราชการ พิมพ์ ตรวจทานหนังสือและเอกสารอื่น ๆ ทางราชการ รวมทั้งการร่างโต้ตอบหนังสือราชการทั่วไป

( 2 ) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบุคคล งานการเงิน งบประมาณประจำปี พัสดุ และครุภัณฑ์ของสำนักงาน

( 3 ) ตรวจสอบและรายงานวันลาของข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงาน

( 4 ) สนับสนุนงานประชุมของรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสาร สถานที่

( 5 ) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่มิใช่หน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานประสานการเมือง มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้.

( 1 ) ประสานการตอบกระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ และกิจการอื่นทางการเมืองที่ได้รับมอบหมาย

( 2 ) สรุปวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี

( 3 ) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และกรรมาธิการ

( 4 ) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานเรื่องราวร้องทุกข์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้.

( 1 ) ชี้แจง ทำความเข้าใจกับผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ หรือผู้ชุมนุมเรียกร้อง

( 2 ) ดำเนินการพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือต่อ รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม

( 3 ) ตรวจสอบข้อมูล ข้อร้องเรียนร้องทุกข์เบื้องต้นเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการ

( 4 ) ตอบรับทราบการร้องเรียน และ ตอบชี้แจงข้อร้องเรียน

( 5 ) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้.

( 1 ) ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ ความเคลื่อนไหวทางการเมือง และรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อวินิจฉัยสั่งการ

( 2 ) ดำเนินการจัดการประชุมระดับกระทรวง สรุปประเด็นผลการประชุม

( 3 ) ประสานการดำเนินงานการตรวจราชการของรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้อง

( 4 ) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานช่วยอำนวยการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้.

( 1 ) ปฏิบัติงานเลขานุการนักบริหารเกี่ยวกับการนัดหมาย งานประชุมกรรมการต่าง ๆ ของรัฐมนตรี งานพิธีการ และงานร่างคำกล่าว คำปราศรัย

( 2 ) สนับสนุนการทำงานของรัฐมนตรีในการดำเนินการทางการเมืองระหว่างรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี รัฐสภา และประชาชน

( 3 ) ดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทำความเข้าใจและให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชนในส่วนที่เกี่ยวข้อง

( 4 ) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ให้สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม มีภารกิจเกี่ยวกับราชการทางการเมือง เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี ประสานนโยบายระหว่างกระทรวง โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

( 1 ) รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์กลั่นกรองเรื่อง เพื่อเสนอ ต่อ รัฐมนตรี รวมทั้งเสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี

( 2 ) สนับสนุนการทำงานของรัฐมนตรีในการดำเนินงานทางการเมืองระหว่างรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี รัฐสภาและประชาชน

( 3 ) ประสานงานการตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ และกิจการอื่นทางการเมือง

( 4 ) ดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือต่อ รัฐมนตรี

( 5 ) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานรัฐมนตรี หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย