สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Bureau of Secretary to the Minister

(1) รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์กลั่นกรองเรื่องเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี รวมทั้งเสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี

(2) สนับสนุนการทำงานของรัฐมนตรีในการดำเนินงานทางการเมืองระหว่างรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และประชาชน

(3) ประสานงานการตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ และกิจการอื่นทางการเมือง

(4) ดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี

(5) ปฎิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานรัฐมนตรี หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
องค์กรหลักในการอำนวยการ สนับสนุนราชการทางการเมือง มุ่งผลสัมฤทธิ์การประสานนโยบาย เพื่อประโยชน์สุขของเกษตรกร
  • บริหารจัดการ สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างโปร่งใส และมีประสิทธิภาพสูงสุด
  • พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพงานอำนวยการสนับสนุนและประสานงานให้ภารกิจติดตามนโยบายเกิด ความคล่องตัว รวดเร็วและถูกต้อง
  • พัฒนาศักยภาพของกลุ่มงานประสานการเมืองให้มีคุณภาพสูงสุด เป็นศูนย์กลางการประสานข้อมูลระหว่างสมาชิก รัฐสภาและกระทรวงในด้านการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านเกษตรกรรมภายในประเทศ
  • สนับสนุนการทำงานของรัฐมนตรีในการดำเนินงานทางการเมืองระหว่างรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี กระทรวง, ทบวง, กรม และส่วนราชการอื่นทั้งภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • ดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอความเป็นธรรมหรือร้องขอความช่วยเหลือของเกษตรกร องค์กร หน่วยงาน และประชาชนทั่วไปต่อรัฐมนตรี อำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่มาร้องเรียน ประสานหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ
  • ประสานนโยบายไปสู่ผู้ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยความถูกต้อง รวดเร็ว และทันกำหนดเวลา
  •