สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม

1. สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี ถนนพระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 Tel. 0-2202-3130-8 Fax. 0-2202-3108 , 0-2202-3140 , 0-2246-4041 , 0-2245-8167 E-mail osm@narai.go.th
     - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป Tel. 0-2202-3133
     - ฝ่ายเรื่องราวร้องทุกข์และการเมือง Tel. 0-2202-3138
     - กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ Tel. 0-2202-3131
     - กลุ่มช่วยอำนวยการ Tel. 0-2202-3134
     - กลุ่มระบบข้อมูลและแผนงาน Tel. 0-2202-3137
     สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง โดยมีเลขานุการรับมนตรีซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี ซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการรัฐมนตรีก็ได้
     สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีมีแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาสารสนเทส โดยนำโปรแกรม MS Office ; Access 2000 และโปรแกรมประยุกต์ที่เกี่ยวข้องเข้าไปพัฒนางานสารสนเทศ ดังนี้
     - งานฐานข้อมูลประวัติรัฐมนตรี
     - งานฐานข้อมูลนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรี
     - งานฐานข้อมูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
     - งานฐานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับประทรวงอุตสาหกรรม)
     - งานฐานข้อมูลอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม
     - งานฐานข้อมูลคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทางการเมือง เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม การประสานนโยบายระหว่างกระทรวง และเป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการ ตลอดจนอำนวยการเพื่อให้การดำเนินงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว รวมทั้งปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย