สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
Office Of National Anti-Corruption Commission

สำนักงาน ป.ป.ช. มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และให้มีอำนาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
1. รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
2. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
3. ศึกษาและสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตในวงราชการและการเมือง
4. ปฏิบัติตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย
5. เสนองบประมาณรายจ่ายตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสำนักงาน ป.ป.ช.
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรนำด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ได้รับการยอมรับ เชื่อมั่นและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคม"ประเด็นยุทธศาสตร์วัตถุประสงค์หลัก 1สังคมทุกภาคส่วนมีค่านิยมเชิดชูคุณธรรม จริยธรรม และวินัยยุทธศาสตร์ 1 : รณรงค์เสริมสร้างวัฒนธรรมมาตรการ/แนวทางดำเนินงาน1.1 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวินัย1.2 สร้างต้นแบบคุณธรรม จริยธรรมวัตถุประสงค์หลัก 2ความเชื่อมั่นและการเข้ามามีส่วนร่วมของสังคมทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตยุทธศาสตร์ 2 : สร้างเครือข่ายพันธมิตรพิชิตคอร์รัปชันมาตรการ/แนวทางดำเนินงาน2.1 พัฒนาเครือข่ายอย่างยั่งยืน2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตวัตถุประสงค์หลัก 3การนำยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนยุทธศาสตร์ 3 : พัฒนานวัตกรรมและกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติมาตรการ/แนวทางดำเนินงาน3.1 สร้างกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ3.2 จัดทำและขับเคลื่อนมาตรฐานความโปร่งใสของประเทศไทย3.3 พัฒนานวัตกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติวัตถุประสงค์หลัก 4ความมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตยุทธศาสตร์ 4 : พัฒนากลไกตรวจสอบ สนองตอบประชาชนมาตรการ/แนวทางดำเนินงาน4.1 เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ4.2 ป้องกันและขจัดทุจริตระดับชาติ4.3 พัฒนากลไกพิทักษ์ทรัพย์สินแผ่นดิน4.4 พัฒนาและบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพวัตถุประสงค์หลัก 5บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพยุทธศาสตร์ 5 : บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน4.1 สร้างกลไกรองรับภาระกิจ4.2 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน4.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานวัตถุประสงค์หลัก 6-ยุทธศาสตร์ 6 : พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสมรรถนะและจิตสาธารณะบุคลากรมาตรการ/แนวทางดำเนินงาน4.1 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต4.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร4.3 เสริมสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากร
 พันธกิจ
1. ปลูกจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม วินัย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2. พัฒนากลไกการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล