สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ
Office of the Minister

การแบ่งส่วนราชการในกระทรวงการต่างประเทศ
ปัจจุบัน กระทรวงการต่างประเทศ มีการแบ่งส่วนราชการ ดังนี้
1. สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี
2. สำนักงานปลัดกระทรวง ประกอบด้วย กองกลาง กองการเจ้าหน้าที่และฝึกอบรม กองคลัง กองการพัสดุ กองการสื่อสาร กองนโยบายและวางแผน กองบรรณสารและห้องสมุด คณะทูตถาวรประจำองค์การสหประชาชาติตามที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี สถานกงสุลใหญ่ตามที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี สถานเอกอัครราชทูตตามที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
3. กรมการกงสุล ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการกรม กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กองตรวจลงตราและกิจการคนต่างด้าว กองสัญชาติและนิติกรณ์ กองหนังสือเดินทาง
4. กรมพิธีการทูต ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการกรม กองรับรอง กองแบบพิธี กองเอกสิทธิและความคุ้มกันทางการทูต
5. กรมยุโรป ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการกรม กองยุโรป 1 กองยุโรป 2 กองยุโรป 3
6. กรมเศรษฐกิจ ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการกรม กองเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กองส่งเสริมเศรษฐสัมพันธ์และความร่วมมือ กองสนเทศเศรษฐกิจ
7. กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ประกอบด้วย กองกฎหมาย กองเขตแดน กองแปล กองสนธิสัญญา
8. กรมสารนิเทศ ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการกรม กองการสื่อมวลชน กองประมวลและวิเคราะห์ข่าว กองวัฒนธรรมสัมพันธ์ กองวิทยุกระจายเสียง
9. กรมองค์การระหว่างประเทศ ประกอบด้วย กองการประชุมระหว่างประเทศ กองการเมือง กองการสังคม กองงานพัฒนาระหว่างประเทศ
10. กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการกรม กองอเมริกาเหนือ กองลาตินอเมริกา กองแปซิฟิกใต้
11. กรมอาเซียน ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการกรม กองคมนาคม กองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองนโยบายเศรษฐกิจและการคลัง กองพาณิชย์และอุตสาหกรรม กองสังคม วัฒนธรรมและสนเทศ
12. กรมเอเชียตะวันออก ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการกรม กองเอเชียตะวันออก 1 กองเอเชียตะวันออก 2 กองเอเชียตะวันออก 3 กองเอเชียตะวันออก 4
13. กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการกรม กองเอเชียใต้ กองตะวันออกกลาง กองแอฟริกา
14.สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
ส่วนราชการในต่างประเทศ
นอกเหนือจากส่วนราชการในประเทศแล้ว กระทรวงการต่างประเทศยังมีส่วนราชการในต่างประเทศ ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และสำนักงานหรือคณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การระหว่างประเทศ
ตราบจนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 กระทรวงการต่างประเทศมีส่วนราชการในต่างประเทศ ดังนี้ สถานเอกอัครราชทูต 57 แห่ง คณะทูตถาวร 2 แห่ง สถานกงสุลใหญ่ 19 แห่ง สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย 1 แห่ง สำนักงานสาขาสถานเอกอัครราชทูต 1 แห่ง ยังมีสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์อีก 102 แห่ง ใน 59 ประเทศทั่วโลก
(1) รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์กลั่นกรองเรื่องเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี รวมทั้งเสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี
(2) สนับสนุนการทำงานของรัฐมนตรีในการดำเนินงานทางการเมืองระหว่างรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี รัฐสภาและประชาชน
(3) ประสานงานการตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ และกิจการอื่นทางการเมือง
(4) ดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี
(5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานรัฐมนตรี หรือ ตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
เป็นองค์กรนำในการเสริมสร้างสถานะและบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศอย่างมีเกียรติและสมศักดิ์ศรี ทั้งทางด้านเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมือง ศักยภาพความเจริญทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาทางสังคม ตลอดจนนำโอกาสจากกระแสโลกาภิวัตน์มาสู่สังคมมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พันธกิจ
1. ปกป้อง รักษา และส่งเสริมสถานะและผลประโยชน์ของไทยในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
2. เป็นตัวแทนรัฐบาลในการเจรจาระหว่างประเทศ
3. ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ นโยบาย และกลยุทธ์ด้านการต่างประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศ
4. สร้างนักการทูตที่มีจิตสำนึกและมีความเข้าใจสังคมไทย ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญและรอบรู้ในด้านต่างๆ เพื่อเป็นตัวแทนในการรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ขของไทยในต่างประเทศ
5. ให้ความคุ้มครอง ส่งเสริม และดูแลสิทธิและผลประโยชน์ขของคนไทยในต่างประเทศ ตลอดจนการให้บริการแก่ประชาชนด้านการกงสุล
6. ให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับการดำเนินงานเชิงรุกด้านการต่างประเทศของไทยที่เป็นผลประโยชน์แห่งชาติ และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทยให้ประชาคมโลกได้รับทราบ
7. ดำเนินงานเกี่ยวกับพิธีการ ระเบียบแบบแผน ที่สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ
8. บูรณาการและประสานการดำเนินภารกิจต่างประเทศกับทุกภาคส่วน
9. ดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี