กรุงเทพมหานคร (กทม.)
Bangkok Metropolitan Administration

การให้บริการประชาชน
ด้านการทะเบียนราษฎร
- การขอเลขหมายประจำบ้าน
- การแจ้งรื้อย้ายบ้าน
- การแจ้งเกิด
- การแจ้งตาย
- การแจ้งย้ายที่อยู่
- การเปลี่ยนชื่อตัว การร่วมชื่อสกุล การขอจดทะเบียนชื่อสกุล
ด้านการจดทะเบียนครอบครัว
- การจดทะเบียนสมรส
- การจดทะเบียนหย่า
- การจดทะเบียนรับรองบุตร
- การจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรมและเลิกรับบุตรบุญธรรม
- การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก
- บัตรประจำตัวเดิมหมดอายุ - การเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
ด้านการปกครอง
- การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์และอุบัติภัยและขอใบรับรอง
ด้านการโยธา
- การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (กรณีอาคารสูงไม่เกิน 4 ชั้น หรือสูงไม่เกิน 15 เมตร)
- การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (กรณีอาคารตั้งแต่ 5 ชั้นขึ้นไปหรือสูงเกิน 15 เมตร )
- การขออนุญาตอาคารโรงงานอุตสาหกรรม
- การขอให้ซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย ทางเท้า สะพาน ป้ายชื่อ
- การขอทดสอบคุณภาพวัสดุก่อสร้าง
- การเช่ายืมเต้นท์ ผ้าระบาย เวที ธงชาติ อุปกรณ์ไฟฟ้า หรืออื่นๆ
- การขอให้แก้ไขความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากการก่อสร้างในที่สาธารณะ
- การขอให้ซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย ทางเท้าสะพาน ป้ายชื่อ และรั้วเหล็ก
- การขอจดทะเบียนผู้รับจ้างเหมางานของกรุงเทพมหานคร
- การตรวจสอบที่ดินที่ถูกเวนคืนและ การรับค่าทดแทน
- การก่อสร้างอาคาร
ด้านการสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
- การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
- การขออนุญาตระบายน้ำทิ้งสำหรับอาคาร
- การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน
- การขออนุญาตเป็นผู้จัดการ บำรุงรักษาสุสานและฌาปนสถาน
- การขออนุญาตใช้สถานที่รับจ้างแต่งผม
- การขออนุญาตเป็นผู้รับจ้างแต่งผม
- การขออนุญาตใช้สถานที่เป็นตลาดเอกชน และตลาดสาธารณะ
- การขออนุญาตใช้สถานที่เพื่อขาย ทำ ประกอบปรุง สะสมอาหาร หรือน้ำแข็งในสถานที่เอกชน
- การขออนุญาตใช้สถานที่ประกอบกิจการค้า 125 ประเภท
ด้านการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- การเก็บขยะมูลฝอยหรือการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและการชำระค่าธรรมเนียม
ด้านการจัดเก็บภาษี
- การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- การชำระภาษีรถยนต์ประจำปี
- การชำระภาษีป้าย
- การชำระภาษีบำรุงท้องที่
ด้านการแพทย์และอนามัย
- การบริการของโรงพยาบาล
- ศูนย์บริการสาธารณสุข
- การฉีดวัคซีนไปต่างประเทศ
- การกำจัดยุง
- การป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด
- การปรึกษาด้านสุขภาพจิต
- คลีนิกวางแผนครอบครัว
- การจับสุนัขไม่มีเจ้าของ และบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ด้านการศึกษา
- การรับแจ้งเด็กเกณฑ์เข้าเรียน และการยกเว้นและผ่อนผัน
ด้านสัสดี
- การแจ้งขอขึ้นทะเบียนทหาร
- การรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร
- การเปลี่ยนชื่อตัว - สกุล
- การย้ายภูมิลำเนาทหาร
ด้านสวัสดิการประชาชน
- การให้บริการสังคมสงเคราะห์
- สวนสาธารณะ
- ห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานคร
- ศูนย์ฝึกกีฬากรุงเทพมหานคร
- บริการรับสมัครเรียนดนตรีไทยและสากล
- การให้บริการศูนย์เยาวชน
- การฝึกอาชีพ
- รับแจ้งปัญหาระบายน้ำ
- บัตรสวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล (บัตรประกันสุขภาพ)