สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
Office of the Minister, Ministry of Education

1.งานบริหารทั่วไป
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานเลขานุการและงานการประชุมของรัฐมนตรี งานบริหารทั่วไป และช่วยอำนวยการของสำนักงานรัฐมนตรี ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

2.กลุ่มงานประสานการเมือง
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการประสานงานนโยบายระหว่างกระทรวง และประสานกับรัฐสภาตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย การประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจและให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนและงานรับข้อร้องเรียนขอความช่วยเหลือต่อ รัฐมนตรี ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

3. กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการพิจารณา วิเคราะห์ กลั่นกรอง และให้ความเห็นแก่รัฐมนตรีเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตรี/ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ ติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมือง และรายงาน เพื่อทำการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี/ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรประสิทธิภาพด้านอำนวยการราชการทางการเมือง เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี

พันธกิจ
1. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี
2. สนับสนุนการทำงานของรัฐมนตรี ในการดำเนินงานทางการเมืองระหว่างคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และประชาชน
3. พัฒนาการใช้เทคโนโลยี ฐานข้อมูล สารสนเทศ และเครือข่าย เพื่อการประสานราชการทางการเมือง
4. พัฒนาบุคลากร เพื่อการประสานราชการทางการเมือง และสนับสนุนภารกิจ ของรัฐมนตรีในการปฏิบัติราชการ
งานบริหารทั่วไป มีภารกิจ 2 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มบริหารทั่วไป รับผิดชอบ
 • งานธุรการ สารบรรณ และร่างโต้ตอบหนังสือทั่วไป
 • งานบริหารงานบุคคล
 • งานเลขานุการและการประชุมที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานรัฐมนตรี
 • งานการเงิน บัญชี และงบประมาณ
 • งานพัสดุ ครุภัณฑ์ และยานพาหนะ
 • งานบันทึกข้อมูล เอกสาร การเก็บรักษาเอกสาร กฎ ระเบียบต่างๆ
 • ประสานงานกับองค์กรหลัก ส่วนราชการ หน่วยงาน หรือบุคคลที่เสนอเรื่องที่เกี่ยวข้อง ต่อรัฐมนตรี หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย

  2) กลุ่มช่วยอำนวยการ รับผิดชอบ
 • การอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของรัฐมนตรี
 • การตรวจสอบกลั่นกรองเรื่องและประสานข้อมูลกับองค์กรหลัก ส่วนราชการ หน่วยงาน หรือบุคคล ที่เสนอเรื่องต่อรัฐมนตรี เช่น การเชิญ/ นัดหมาย/ ทั่วไป
 • งานด้านพิธีการ การต้อนรับ และการประสานบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมงาน รวมถึงการจัดเตรียมเอกสาร
 • งานอนุมัติการเดินทาง จัดทำกำหนดการ และวาระงานของรัฐมนตรี
 • ร่างสาร คำกล่าว คำปราศรัย คำขวัญ สุนทรพจน์ของรัฐมนตรี
 • การเตรียมข้อมูล / สรุปข้อมูล เพื่อประกอบการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ของรัฐมนตรี
 • ติดตามประสานงานกับองค์กรหลัก ส่วนราชการ หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

  กลุ่มงานประสานการเมือง แบ่งภารกิจออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
  1) กลุ่มการเมือง รับผิดชอบ
 • การประสานงาน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์กลั่นกรอง และเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการของรัฐมนตรี
 • ประสานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และการประชุมร่วมทั้งสองสภา
 • การตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ
 • การประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
 • การประชุมกรรมาธิการคณะต่างๆ
 • การรับคำร้อง ข้อเสนอความเห็น ขอความอนุเคราะห์จากบุคคล กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานทาง การเมือง ติดตามผลการดำเนินการ และแจ้งให้ผู้ร้องทราบ

  2) กลุ่มประชาสัมพันธ์ รับผิดชอบ
 • การวางแผน วิเคราะห์ สรุป รายงาน รวมทั้งผลิตสื่อ-เอกสาร ด้านการประชาสัมพันธ์ ตามนโยบายของรัฐมนตรี
 • ติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวก กับสื่อมวลชนในการเผยแพร่ การปฏิบัติงาน และผลงานของรัฐมนตรี
 • ติดตามข่าวสารสำคัญเพื่อเสนอรัฐมนตรีและผู้เกี่ยวข้อง
 • สรุปวิเคราะห์งานด้านต่างประเทศเสนอรัฐมนตรี
 • อำนวยความสะดวกในการพบรัฐมนตรีของผู้แทนต่างประทศ
 • ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปราชการต่างประเทศของรัฐมนตรี

  3) กลุ่มรับเรื่องราวร้องทุกข์ รับผิดชอบ
 • รับเรื่องราวร้องทุกข์ เรื่องเสนอความคิดเห็น ข้อร้องเรียน ร้องขอความช่วยเหลือของบุคคล หรือหน่วยงานที่เสนอต่อรัฐมนตรี
 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กฎระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • สรุป วิเคราะห์กลั่นกรอง เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรี
 • ประสานงาน ติดตามการดำเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์ และแจ้งให้ผู้ร้องทราบ
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจ้ง และอำนวยความสะดวก แก่ผู้มาติดต่อร้องเรียน

  กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
  กลุ่มสนับสนุนวิชาการ รับผิดชอบ
  พิจารณา วิเคราะห์ กลั่นกรอง / สรุป และให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ เสนอเพื่อประกอบการพิจารณา วินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี ได้แก่
 • งาน / โครงการที่ต้องดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล / รัฐมนตรี
 • งาน / โครงการ/กฎหมายที่องค์กรหลัก (สป.,สพฐ. สอศ.)เสนอต่อรัฐมนตรี/คณะรัฐมนตรี
 • งานที่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกเสนอต่อรัฐมนตรี/คณะรัฐมนตรี
 • ประสานและวิเคราะห์การรายงานผลการจัดการศึกษาตามนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์การใช้งบประมาณ รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรหลัก (สป.,สพฐ. สอศ.) เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี
 • ประสานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษากับองค์กรหลัก (สป.,สพฐ. สอศ.) บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ได้คุณภาพประกอบการ พิจารณาของรัฐมนตรี
 • จัดเตรียมและสรุปข้อมูลเชิงวิชาการเพื่อประกอบการประชุม หรือการดำเนินภารกิจต่างๆ ของรัฐมนตรีในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
 • เก็บรักษามติ กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
 • งาน/โครงการที่ต้องดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล / รัฐมนตรี
 • งาน/โครงการ / กฎหมายที่องค์หลัก (สกศ.,สกอ. องค์กรในกำกับ) เสนอต่อรัฐมนตรี/คณะรัฐมนตรี
 • งานที่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกเสนอต่อรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี
 • ประสาน และวิเคราะห์รายผลการจัดการศึกษาตามนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์การใช้งบประมาณ รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรหลัก (สกศ.,สกอ. องค์กรในกำกับ) เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี
 • ประสานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษากับองค์หลัก (สกศ. ,สกอ. องค์กรในกำกับ) บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพื่อประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรี
 • จัดเตรียมและสรุปข้อมูลเชิงวิชาการเพื่อประกอบการประชุม หรือการดำเนินภารกิจต่างๆของรัฐมนตรีในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
 • ศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้ม สถานการณ์ ความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา สรุปข้อมูลพร้อมเสนอความเห็น และรายงานต่อรัฐมนตรี


 •