สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม
The Office of The Ministry of Defence

โครงสร้างและการจัดส่วนราชการ
๑. กองกลาง (กลาง.สร.) มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริการทั่วไปงานด้านกำลังพล งานด้านส่งกำลังบำรุง งานสนับสนุน และธุรการและการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายมีผู้อำนวยการกองกลาง เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ แบ่งเป็น
๑.๑ แผนกธุรการ และกำลังพล (ธก.-กพ.กลาง) มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับธุรการ การรับ-ส่ง งานสารบรรณ การกำลังพล พิธีการ การจัด ทำเนียบกำลังพลระเบียบวินัยของข้าราชการ การบันทึกประวัติ การสวัสดิการ การสั่งการควบคุมดูแลและความเรียบร้อยภายในสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม
๑.๒ แผนกส่งกำลังบำรุง (กบ.กลาง)มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม,กำกับดูแล,จัดหา,เก็บรักษา,แจกจ่าย และจำหน่าย การดำเนินการทางด้านฝ่ายอำนวยการ และงานเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ของหน่วย รวมทั้ง มีหน้าที่
ดำเนินการเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงและการจัดเตรียมยานพาหนะเพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักงานรัฐมนตรี รวมถึงงานบริการด้านการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ภายในขีดจำกัดของหน่วย และจัดรถรับรองแก่ผู้บังคับบัญชา เมื่อมีการร้องขอ
๑.๓ แผนกสารสนเทศ (สท.กลาง) มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแล ควบคุมจัดการวิเคราะห์ วางแผน และพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศของสำนักงานรัฐมนตรีรวมถึงการประสานงานกับหน่วยต่าง ๆ ในการช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือด้านเทคนิค
๒. กองการเมือง (กกม.สร.) มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับราชการทางการเมือง การประสานงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการทางการเมือง ทั้งในกระทรวงและต่างกระทรวง รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ การขอความช่วยเหลือขอความอนุเคราะห์จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และการปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหมมีผู้อำนวยการกองการเมือง เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
๒.๑ แผนกงานคณะรัฐมนตรี (รม.กกม.) มีหน้าที่ดำเนินงานด้านการเมืองที่เกี่ยวกับรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และกิจการที่เกี่ยวข้อง กับคณะรัฐมนตรีคณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมถึงการประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและดำเนินการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ การติดตาม ความเคลื่อนไหวทางการเมือง และรายงานเพื่อการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี รวมทั้งวิเคราะห์กลั่นกรอง และให้ความเห็นแก่รัฐมนตรีในด้านนโยบาย และยุทธศาสตร์
๒.๒ แผนกงานรัฐสภา (รส.กกม.) มีหน้าที่ดำเนินงานด้านการเมืองที่เกี่ยวกับรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา คณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรคณะกรรมาธิการวุฒิสภา คณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมถึงการประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์การสร้างภาพลักษณ์ การเผยแพร่ผลงานของกระทรวง การชี้แจง ทำความเข้าใจให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน การให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรี รวมถึงการจัดทำคำกล่าวคำปราศรัย สุนทรพจน์ ให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม การจัดทำรายงานผลงานของ กระทรวงต่อรัฐบาล รัฐสภา และสาธารณชน
๒.๓ แผนกงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ( รท.กกม.) มีหน้าที่ในการประสานงานกับส่วนราชการในกระทรวงกลาโหม ส่วนราชการนอกกระทรวงกลาโหมภาคเอกชนและประชาชนในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน
๓. สำนักงานเจรทหารทั่วไป (ให้อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม)
สร. เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานด้านการเมือง และสนับสนุนการปฏิบัติราชการของ รมว.กห. และ รมช.กห.เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
พันธกิจ
1. การดำเนินงานทางด้านราชการการเมืองเพื่อสนับสนุนภารกิจของ รมว.กห. และ รมช.กห.
2. ประสานนโยบายและประสานงานกับกระทรวง, ทบวง, กรม และส่วนราชการอื่นทั้งภายในและภายนอก กห.
3. สนับสนุนงานด้านกำลังพล การสนับสนุน และงานทางธุรการ แก่ รมว.กห. และ รมช.กห.
4. ตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ กห. และการปฏิบัติราชการอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมาย
5. ดำเนินงานเกี่ยวกับศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ในส่วนของ กห.