ทันตแพทยสภา
The Dental Council

องค์ประกอบของทันตแพทยสภา          คณะกรรมการทันตแพทยสภา ประกอบด้วยจำนวนคณะกรรมการซึ่งมีแหล่งที่มาของกรรมการ 3 แหล่ง เริ่มตั้งแต่ วาระ 3 (พ.ศ.2544-2547) ดังนี้1. กรรมการโดยตำแหน่งจาก1.1 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1 คน1.2 นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 1 คน1.3 คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 8 คณะ 8 คน2. กรรมการโดยการแต่งตั้งจาก 3 กระทรวง2.1 กระทรวงสาธารณสุข 3 คน2.2 กระทรวงกลาโหม 1 คน2.3 กระทรวงมหาดไทย 1 คนกรรมการโดยตำแหน่งและการแต่งตั้งรวม = 15 คน3. กรรมการจากการเลือกตั้งโดยสมาชิกทันตแพทยสภากำหนดให้กรรมการจากการเลือกตั้งต้องมีจำนวนเท่ากับกรรมการโดยตำแหน่ง และกรรมการโดยการแต่งตั้งรวมกัน     (ข้อ 1+ ข้อ 2) = ข้อ 3 = 15 คน     จำนวนคณะกรรมการทันตแพทยสภา = 15+15 = 30 คน
1. รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม

2. วินิจฉัยชี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ในการที่ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมถูกกล่าวหาหรือถูกกล่าวโทษว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม คือ

(1) ยกข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษ

(2) ว่ากล่าวตักเตือน

(3) ภาคทัณฑ์

(4) พักใช้ใบอนุญาตมีกำหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแต่ไม่เกิน 2 ปี

(5) เพิกถอนใบอนุญาต

3. รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรในวิชาทันตแพทยศาสตร์ หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพทันตกรรมของสถาบันต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา

4. รับรองหลักสูตรต่าง ๆ สำหรับการฝึกอบรมเป็นผู้ชำนาญการในสาขาต่าง ๆ ของวิชาชีพทันตกรรมของสถาบันที่ทำการฝึกอบรมเป็นผู้ชำนาญการในสาขาต่าง ๆ ของวิชาชีพทันตกรรม

5. รับรองวิทยฐานะของสถาบันที่ทำการฝึกอบรมใน (4)

6. ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่าง ๆ และออกหนังสือแสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพทันตกรรม

7. ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทันตแพทยสภา
ทันตแพทยสภามีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพในทางการทันตแพทย์
2. ส่งเสริมความสามัคคี และผดุงเกียรติของสมาชิก
3. ผดุงไว้ซึ่งสิทธิ ความเป็นธรรม และส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิก
4. ควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม
5. ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ และให้การศึกษาแก่ประชาชน และองค์กรอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับการทันตแพทย์และการทันตสาธารณสุข
6.ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับการทันตแพทย์และการทันตสาธารณสุข
7.เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทย