สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

สำนักงานรัฐมนตรี (สร.)
- งานบริหารทั่วไป
- กลุ่มงานประสานการเมือง
- กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
          พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ในหมวด 11 ว่าด้วยกระทรวงพลังงาน ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของกระทรวงพลังงานไว้ ดังนี้

          "มาตรา 26 กระทรวงพลังงาน มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ การจัดหา พัฒนา และบริหารจัดการพลังงาน และราชการอื่น ตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจและหน้าที่ ของกระทรวงพลังงาน หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงพลังงาน"

อำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. จัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารราชการของรัฐมนตรี

2. ติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองและเหตุการณ์สำคัญให้แก่รัฐมนตรี

3. วิเคราะห์และกลั่นกรองเรื่อง เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี รวมทั้งเสนอความคิดเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี

4. ประสานงานเกี่ยวกับการตอบกระทู้ถาม การชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ และกิจการอื่นทางการเมือง

5. ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ที่ได้ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี

6. ดำเนินการเกี่ยวกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของรัฐมนตรี

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานรัฐมนตรี
วิสัยทัศน์กระทรวงพลังงาน
"มุ่งบริหารพลังงานอย่างยั่งยืน ให้ประเทศชาติและประชาชนชาวไทย มีพลังงานใช้อย่างพอเพียง"

พันธกิจ (Mission) ของกระทรวงพลังงาน
1.ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ ประเมินศักยภาพ ติดตามสถานการณ์ ประเมินผล และเป็นศูนย์ข้อมูลการพลังงาน
2.กำหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงาน
3.จัดหาพลังงาน พลังงานทดแทน และพลังงานหมุนเวียน
4.กำหนดมาตรการ กฎ ระเบียบ และกำกับดูแล ควบคุม การดำเนินงานด้านพลังงาน
5.วิจัยและพัฒนาด้านพลังงาน
6.ส่งเสริม สนับสนุน การจัดหาพัฒนา และอนุรักษ์พลังงาน
7.ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน
8.ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงาน