สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน
Office of the Secretary to the Minister

การแบ่งส่วนราชการ
- กลุ่มงานประสานการเมือง
- กลุ่มสนับสนุนวิชาการ
- งานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
รับผิดชอบงาน เลขานุการและงานประชุมของรัฐมนตรงานบริหารทั่วไปและช่วยอำนวยการของสำนักงาน รัฐมนตรีปฏิบัติงานร่วมกับสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยว ข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานประสานการเมือง
รับ ผิดชอบการประสานนโยบายระหว่างกระทรวงและประสานกับรัฐสภาตามที่รัฐมนตรีมอบ หมายการประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจและให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชนรับเรื่อง ราวร้องทุกข์ของประชาชนและงานรับข้อร้องเรียนขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงาน อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มสนับสนุนวิชาการ
มี อำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการประสาน วิเคราะห์สถานการณ์ ติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองและรายงานเพื่อการวินิจฉัยสั่งการของ รัฐมนตรี ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย