สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหน่วยงานราชการที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง เป็นหัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติหน้าที่เจ้ากระทรวงและเจ้ากรม โดยมีเลขานุการรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาสำนักงานรัฐมนตรี ทั้งนี้โครงสร้างสำนักงานรัฐมนตรี แบ่งออกเป็น 1 งาน กับอีก 2 กลุ่มงาน ดังนี้(1) งานบริหารทั่วไป(2) กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ(3) กลุ่มงานประสานการเมือง
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานบริหารทั่วไป
1. ดำเนินการรับ-ส่งหนังสือเข้า-ออก และการเวียนหนังสือของสำนักงาน
2. จัดเตรียมข้อมูลและสถิติรวมทั้งจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการประชุมและช่วยบริการในการจัดประชุมสัมมนาของสำนักงาน
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของกลุ่มงานฯในเรื่องการลงเวลาปฏิบัติงานและการลา
4. ดำเนินการรวบรวมและ/หรือจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการพัสดุและการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและการเบิกจ่ายเงินประเภทอื่นๆของสำนักงาน
5. ควบคุมการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร ให้บริการโทรศัพท์ โทรสารการอัดสำเนาและถ่ายเอกสาร
6. ดำเนินงานจัดประชุมและประสานงานการะประชุมต่างๆที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ช่วยประจำกระทรวงฯ ที่ปรึกษารัฐมนตรี
7. ดำเนินการจัดทำหนังสือโต้ตอบและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ เช่น กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับความรู้ด้านติดตามหนังสือของสำนักงานรัฐมนตรีแก่ส่วนราชการและองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน
8. ตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรองเรื่องต่างๆ รวมทั้งเสนอความคิดเห็นทางด้านการเงินการคลังและจัดทำงบประมาณของสำนักงานรัฐมนตรี
9. จัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนข้าราชการประจำปีเป็นรายตัว
10. จัดทำบัญชีถือจ่ายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับพอกอัตราเงินเดือน
11. จัดทำคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการประจำปี และผู้ครบเกษียณอายุ
12. ทักท้วงและตอบข้อหารือในประเด็นที่เป็นปัญหาเชิงปฏิบัติและในระเบียบหลักเกณฑ์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของจังหวัดแก้ไข และถือปฏิบัติได้ถูกต้อง
13. ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลประวัติข้าราชการ ข้อมูลตำแหน่งข้าราชการบัญชีถือจ่ายเงินเดือน เงินปรับพอกอัตรา เงินเดือน โดยใช้ระบบเทคโนโลยีในการจัดสร้างฐานข้อมูลดังกล่าว และปรับฐานข้อมูลเหล่านั้นให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อสามารถนำไปใช้ในการบริหารงานบุคคลด้านต่างๆ
14. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ กลุ่มงานประสานการเมือง
1. ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาวิเคราะห์ จัดทำข้อมูลในการกำหนดนโยบายและแผนงาน กลยุทธ์โครงการของรัฐมนตรีรวมทั้งจัดทำและประสานงานนโยบายระหว่างคณะทำงานของรัฐมนตรีกับกระทรวงหรือกระทรวงกับภาคเอกชนหรือระหว่างกระทรวง และประสานเร่งรัดราชการการเมืองเพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี
2. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์กลั่นกรอง เสนอแนะ และความเห็น เรื่องแผนงานโครงการมาตรการแนวทางการพัฒนาด้านบริหารที่รัฐมนตรีต้องพิจารณาเห็นชอบหรือสั่งการให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบมติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ประสานการตอบกระทู้จากผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา นำข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเสนอให้รัฐมนตรีพิจารณาตอบ ในสภาผู้แทนราษฎร หรือตอบในราชกิจจานุเบกษา
4. ดำเนินการประสานข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการ และติดตามรายงานผลให้รัฐมนตรีต่อไป
5. ดำเนินการติดต่อประสานและจัดทำรายงานในการเดินทางไปตรวจราชการของรัฐมนตรี
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
1. ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาวิเคราะห์ จัดทำข้อมูล นโยบายและแผนงาน กลยุทธ์ โครงการของรัฐมนตรีรวมทั้งจัดทำ และประสานนโยบายระหว่างคณะทำงานของรัฐมนตรีกับกระทรวงหรือกระทรวงกับภาคเอกชนหรือระหว่างกระทรวง และประสานเร่งรัดราชการการเมืองเพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี
2. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์กลั่นกรอง เสนอแนะ และความเห็น เรื่อง แผนงานโครงการมาตรการ แนวทางการพัฒนาด้านบริหาร ที่รัฐมนตรีต้องพิจารณาเห็นชอบหรือสั่งการให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบมติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการการประชุมเกี่ยวกับกรอบนโยบาย กลยุทธ์การปฏิบัติงานการกำกับติดตามนโยบายและแผนงานโครงการรวมทั้งสรุปผลการประชุมการพิจารณาให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องดำเนินการรวมถึงจัดทำเป็นโครงการตามนโยบายเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. ประสานการตอบกระทู้จากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา นำข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เสนอให้รัฐมนตรีพิจารณาตอบ ในสภาผู้แทนราษฎร หรือตอบในราชกิจจานุเบกษา
5. ดำเนินการประสานข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการ และติดตามรายงานผลให้รัฐมนตรีต่อไป
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
วิสัยทัศน์เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาและบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารของประเทศไทยอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ และเป็นหนึ่งด้าน ICTของ กลุ่มประเทศอาเซียนพันธกิจ1. เสนอแนะและดำเนินการนำนโยบายของรัฐบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม2. ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบาทในภูมิภาคอาเซียนในการเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนา ประเทศในด้านต่างๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ4. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเพิ่มเติมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย5. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ6. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร