สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม
Office of the Minister Ministry of Justice

    1. งานบริหารทั่วไป มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานเลขานุการและงานการประชุมของรัฐมนตรี งานบริหารทั่วไป และช่วยอำนวยการของสำนักงานรัฐมนตรี ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
งานที่รับผิดชอบ
 • งานธุรการ สารบรรณ และร่างโต้ตอบหนังสือทั่วไป
 • งานบริหารงานบุคคล
 • งานเลขานุการและการประชุมที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานรัฐมนตรี
 • งานการเงิน บัญชี และงบประมาณ
 • งานพัสดุ ครุภัณฑ์ และยานพาหนะ
 • งานบันทึกข้อมูล เอกสาร การเก็บรักษาเอกสาร กฏ ระเบียบต่างๆ
 • ประสานงานกับส่วนราชการ หน่วยงาน หรือบุคคลที่เสนอเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อรัฐมนตรี หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
 • การอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของรัฐมนตรี
 • การตรวจสอบกลั่นกรองเรื่องและประสานข้อมูลกับส่วนราชการ หน่วยงาน หรือบุคคล ที่เสนอเรื่องต่อรัฐมนตรี เช่น การเชิญ / นัดหมาย / ทั่วไป
 • งานด้านพิธีการ การต้อนรับ และการประสานบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมงาน รวมถึงการจัดเตรียมเอกสาร
 • งานอนุมัติการเดินทาง จัดทำกำหนดการ และวาระงานของรัฐมนตรี
 • ร่างสาร คำกล่าว คำปราศรัย คำขวัญ สุนทรพจน์ของรัฐมนตรี
 • การเตรียมข้อมูล / สรุปข้อมูล เพื่อประกอบการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ของรัฐมนตรี
 • ติดตามประสานงานกับส่วนราชการ หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

  2. กลุ่มงานประสานการเมือง มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการประสานนโยบายระหว่างกระทรวง และประสานกับรัฐสภาตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย การประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทำความเข้าใจและให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน และงานรับข้อร้องเรียนหรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
  งานที่รับผิดชอบ
 • การประสานงาน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์กลั่นกรอง และเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการของรัฐมนตรี เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ
 • การรับคำร้อง ข้อเสนอความคิดเห็น ขอความอนุเคราะห์จากบุคคล กลุ่มบุคคล หรือ หน่วยงานทางการเมือง ติดตามผลการดำเนินการ และแจ้งให้ผู้ร้องทราบ
 • ติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวก กับสื่อมวลชนในการเผยแพร่ การปฏิบัติ และผลงานของรัฐมนตรี
 • อำนวยความสะดวกในการพบรัฐมนตรีของผู้แทนต่างประเทศ
 • ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปราชการต่างประเทศของรัฐมนตรี
 • รับเรื่องราวร้องทุกข์ เรื่องเสนอความคิดเห็น ข้อร้องเรียน ร้องขอความช่วยเหลือของบุคคล หรือหน่วยงานที่เสนอต่อรัฐมนตรี
 • ประสานงาน ติดตามการดำเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์ และแจ้งให้ผู้ร้องทราบ
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวก แก่ผู้มาติดต่อร้องเรียน

  3. กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการประสานงาน วิเคราะห์ กลั่นกรองและให้ความเห็นแก่รัฐมนตรีเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตรี ศึกษาและวิเคระห์สถานการณ์ติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมือง และรายงานเพื่อการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรีปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
  งานที่รับผิดชอบ
 • พิจารณา วิเคราะห์ กลั่นกรอง / สรุป และให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ เสนอเพื่อประกอบการพิจารณา วินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี
 • ประสานและวิเคราะห์การรายงานผลการดำเนินการตามนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์การใช้งบประมาณ รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี
 • จัดเตรียมและสรุปข้อมูลเชิงวิชาการเพื่อประกอบการประชุม หรือการดำเนินภารกิจต่างๆ ของรัฐมนตรีในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดตามข่าวสารสำคัญเพื่อเสนอรัฐมนตรีและผู้เกี่ยวข้อง
 • เก็บรักษามติ กฏ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
 • ศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้ม สถานการณ์ ความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกี่ยวข้องสรุปข้อมูลพร้อมเสนอความเห็น และรายงานต่อรัฐมนตรี
 • สรุปวิเคราะห์งานด้านต่างประเทศเสนอรัฐมนตรี

 •      "เป็นสำนักงานนำด้านการบริหารองค์กรที่มีคุณภาพ"
  แผนการดำเนินงานระยะยาว
       1. จัดให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กร
       2. บุคลากรทุกคนในองค์กรต้องได้รับการฝึกอบรมเรื่อง คุณภาพ คือ ต้องมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้บริหารและพนักงานทุกคนให้ยอมรับวิทยาการใหม่ๆ โดยจัดส่งให้ไปฝึกอบรมเป็นระยะ
       3. จัดให้มีการประชุมทุกวันสุดสัปดาห์เพื่อเสนอวิธีการดำเนินการใหม่ๆ และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
       4. ทุกๆ หนึ่งเดือนมีการวัดผลความสำเร็จของงาน โดยการติดตามผลงานตามนโยบายของรัฐมนตรี
  กระทรวงยุติธรรมมีภารกิจเป็นหน่วยงานหลักของกระบวนการยุติธรรม
  ในการดำเนินการเพื่อพัฒนากฎหมาย และระบบบริหารจัดการของกระบวนการยุติธรรม อย่างเป็นเอกภาพโปร่งใส คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ช่วยเหลือและให้ความรู้แก่ ประชาชนทางกฎหมาย ป้องกัน ปราบปราม แก้ไขฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดรวมทั้ง ป้องกัน แก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสังคม และอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การบังคับคดี ทางแพ่ง บังคับคดีทางอาญา บำบัดแก้ไขฟื้นฟูกระทำผิด

     
    1. มุ่งเน้นประชาชนเป็นหลัก โดยให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการมาร้องเรียน ร้องทุกข์ และให้ความสะดวก ช่วยเหลือ แนะนำ ให้คำปรึกษา ทั้งด้านกฎหมาย วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนติดตามผลงานจนได้ข้อยุติและเป็นที่พึงพอใจกับประชาชนผู้มาติดต่อ
       2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยความเป็นมิตร เพื่อให้ได้ซึ่งความสะดวก รวดเร็ว และชัดเจน โปร่งใสในการปฏิบัติงาน ในฐานะที่เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับข้อมูล
       3. สนับสนุนข้อมูลทางด้านวิชาการ การเมือง กฎหมาย และด้านอื่นๆ ให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
       4. เสนอปัญหาทั้งภายนอก และภายในองค์กร ตลอดจนแนวทางแก้ไขให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
       5. ติดตามข้อมูลข่าวสาร เพื่อเป็นข้อมูลให้รัฐมนตรีทราบ
       6. ทำแผนตรวจเยี่ยมราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
       7. ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรี