สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย (สร.มท.)
Office of the Minister, Ministry of Interior

สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย
1. กลุ่มงานบริหาร
2. กลุ่มงานการเมือง
3. กลุ่มงานร้องทุกข์
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. กลุ่มงานบริหาร
- งานเลขานุการและงานการประชุม
- งานบริหารทั่วไปและงานช่วยอำนวยการ
- ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
- ประสานงาน วิเคราะห์ กลั่นกรอง และเสนอความเห็นในการปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตรี
- ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ และติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมือง
- รายงานผลการปฏิบัติประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี
- ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2. กลุ่มงานการเมือง
- ประสานนโยบายระหว่างกระทรวง
- ประสานงานการเมืองของรัฐมนตรี
- ประสานงานกับรัฐสภา เกี่ยวกับงานด้านนิติบัญญัติหรือญัตติ กระทู้ถาม ฯลฯ
- ด้านการประชาสัมพันธ์
- ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3. กลุ่มงานร้องทุกข์
- งานรับเรื่องร้องทุกข์และงานรับข้อร้องเรียนขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรีฯ
- ประสานงาน วิเคราะห์ กลั่นกรองและเสนอความเห็นในการปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตรีฯ
- ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ และติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมือง
- รายงานผลการปฏิบัติประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี
- ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

4. ฝ่ายภารกิจพิเศษ
- งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรม - การเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี (คณะกรรมการ ป.ท.)
- สนับสนุนการทำงานของคณะทำงานในคณะอนุกรรมการติดตามการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับทางหลวง (อ.ท.ล.) ตามคำสั่งคณะกรรมการ ป.ท. ที่ 5/2547 ลงวันที่ 7 พ.ค.2547
- สนับสนุนการทำงานของอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการตรวจสอบเท็จจริงเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบประจำส่วนกลาง (อ.ท.ก.)ตามคำสั่งคณะกรรมการ ป.ท. ที่ 18/2546 ลงวันที่ 28 ส.ค. 2546
กลุ่มงานบริหาร
- งานเลขานุการและงานการประชุม
- งานบริหารทั่วไปและงานช่วยอำนวยการ
- ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
- ประสานงาน วิเคราะห์ กลั่นกรอง และเสนอความคิดเห็นในการปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตรี
- ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ และติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมือง
- รายงานผลการปฏิบัติประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี

กลุ่มงานการเมือง
- ประสานนโยบายระหว่างกระทรวง
- ประสานงานการเมืองของรัฐมนตรี
- ประสานงานกับรัฐสภา เกี่ยวกับงานด้านนิติบัญญัติ กระทู้ถาม ฯลฯ
- ด้านการประชาสัมพันธ์
- ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานร้องทุกข์
- งานรับเรื่องร้องทุกข์และงานรับข้อร้องเรียนขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรีฯ
- ประสานงาน วิเคราะห์ กลั่นกรองและเสนอความเห็นในการปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตรีฯ
- ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ และติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมือง
- รายงานผลการปฏิบัติประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี
- ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายวิสัยทัศน์
มุ่งมั่นบริการ ประสานงานการเมืองเป็นเลิศ ก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน
1.รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ กลั่นกรองเรื่องเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี รวมทั้งเสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี
2. สนับสนุนการทำงานของรัฐมนตรีในการดำเนินงานทางการเมืองระหว่างรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี รัฐสภาและประชาชน
3. ประสานการตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ และกิจการอื่นทางการเมือง
4. ดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานรัฐมนตรี หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย