มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
Navamindradhiraj University

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนามหานครและคุณภาพชีวิตคนเมือง

พันธกิจ
บูรณาการศึกษา ให้บริการวิชาการ จัดการองค์ความรู้ สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของเมืองและนำการเปลี่ยนแปลงที่ดีสู่สังคม เพื่อพัฒนามหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีสุขภาวะ โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน