มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (มรภ.พส.)
Pibulsongkram Rajabhat University

แผนที่

วิสัยทัศน์
ภายในปี พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจะเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ(Comprehensive University) ในการกำกับของรัฐ บริหารจัดการศึกษาทุกพันธกิจอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการอุดมศึกษาของชาติ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทยอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ
2. ศึกษา วิจัย สร้างสรรค์ ส่งเสริม และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ท้องถิ่นและสากล
3. ผลิต และพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
4. บริการวิชาการแก่สังคม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ
5. ส่งเสริม สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี