มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (มรภ.อบ.)
Ubon Ratchathani Rajabhat University