มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (มรภ.รพ.)
Rambhai Barni Rajabhat University

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการเรียนรู้ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออกสู่สากลพันธกิจ

พันธกิจ 1 (ผลิตบัณฑิต) ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับในภาคตะวันออกและระดับอาเซียน

พันธกิจ 2 (วิจัย) ผลิตผลงานวิจัยเน้นการพัฒนาท้องถิ่น และผลงานวิชาการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

พันธกิจ 3 (บริการวิชาการ) บริการวิชาการเพื่อพัฒนาทองถิ่น และสามารถตอบสนองความตองการของสังคมและชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ 4 (ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม) ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

พันธกิจ 5 (การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล