สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (CIFS)
Central Institute of Forensic Science

แผนที่

ส่วนราชการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

สำนักงานเลขานุการกรม
1. ปฏิบัติงานสารบรรณของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
4. ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านนโยบายและแผน
5. ประสานงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
6. วางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสารสนเทศ
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการหรือร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา การตรวจสอบอาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์ การตรวจสอบพยานเอกสาร การตรวจพิสูจน์ทางเคมี รวมทั้งการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กองนิติวิทยาศาสตร์บริการ
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการหรือร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการพิสูจน์บุคคลสูญหายและศพนิรนาม การตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ การตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือและฝ่ามืออัตโนมัติ การดำเนินการในการชันสูตรพลิกศพ การตรวจพิสูจน์ผู้ป่วยคดีและการตรวจพิสูจน์และหรือการตรวจพิสูจน์ทางนิติจิตเวช การบริหารจัดการวัตถุพยาน การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์
1. ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ และผู้ช่วยผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน และผู้ช่วยผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณ
2. รับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับการประพฤติผิดหลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์หรือผู้ช่วยผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
3. ดำเนินการขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์และผู้ช่วยผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการแต่งตั้ง รวมทั้งเพื่อเป็นเงินสนับสนุนสถานพยาบาล
4. ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์และการตรวจพิสูจน์หลักฐาน รวมทั้งขึ้นทะเบียนการบริการทางนิติวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานต่าง ๆ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านนี้
5. บริหารงานวิจัยและพัฒนาการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
วิสัยทัศน์"พัฒนานิติวิทยาศาสตร์ ยกระดับมาตรฐาน วิชาการก้าวไกล เสริมสร้างความมั่นคง ดำรงธรรมาภิบาล"พันธกิจ1. ตรวจพิสูจน์หลักฐานทางด้านนิติวิทยาศาตร์และทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม2. ศึกษา วิจัย และพัฒนามาตรฐานด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาด้านนิติวิทยาศาสตร์แก่ทุกองค์กรและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้าน นิติวิทยาศาสตร์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกประเทศ4. พัฒนาโครงการสร้างการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาบุคลากร
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของรัฐ
เป้าประสงค์ การดำเนินงานนิติวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล ทันเวลาและตรวจสอบได้เพื่อผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และสอดรับกับนโยบายรัฐบาล
กลยุทธ์
1. บูรณาการงานนิติวิทยาศาสตร์ในคดีความมั่นคง
2. เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานในคดีความมั่นคง
3. จัดตั้งศูนย์ติดตามคนหายและระบบพิสูจน์ศพนิรนาม
4. จัดทำฐานข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนามาตรฐานการดำเนินงานด้านนิติวิทยาศาสตร์
เป้าประสงค์ การพัฒนาตรฐานและคุณภาพงานนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
กลยุทธ์
1. พัฒนาคุณภาพกระบวนงานด้านนิติวิทยาศาสตร์สู่มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดกรและพัฒนาองค์การโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ การบริหารจัดการองค์กรของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ทุกภารกิจและทุกระดับยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและประโยชน์สูขของประชาชน
กลยุทธ์
1. นำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์ความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์
2. เสริมสร้างการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ยึดหลักธรรมาภิบาล
3. พัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักการบริหารภาครัฐแนวใหม่

ประชาชนได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมโดยใช้ผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
http://www.cifs.moj.go.th/main/images/plan/plan%2059-62.PDF