มหาวิทยาลัยศิลปากร
Silpakorn University

1. สำนักงานอธิการบดี
2. บัณฑิตวิทยาลัย
3. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและการพิมพ์
4. คณะโบราณคดี
5. คณะเภสัชศาสตร์
6. คณะมัณฑนศิลป์
7. คณะวิทยาศาสตร์
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9. คณะศึกษาศาสตร์
10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
11. คณะอักษรศาสตร์
12. สถาบันวิจัยและพัฒนา
13. สำนักหอสมุดกลาง
14. ศูนย์คอมพิวเตอร์
15. หอศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นแหล่งค้นคว้าวิจัย รวบรวม
ถ่ายทอดความรู้และศิลปวิทยาการชั้นสูง วิทยาศาสตร์และเทค-
โนโลยี โดยมีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตทุกระดับปริญญาให้มี
ภูมิปัญญาสูง มีความคิดสร้างสรรค์ยึดมั่นในคุณธรรมเพียบพร้อม
ด้วยจรรยาบรรณ และจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม
มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางทางวิชาการ บนพื้นฐานการอนุรักษ์
พัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย ตามหลักเสรีภาพทางวิชาการเพื่อประโยชน์ของชุมชน
ในภูมิภาคตะวันตก ประเทศชาติและมนุษยชาติทั้งมวล