กรมเอเชียตะวันออก
Department of East Asian Affairs

(1) สำนักงานเลขานุการกรม
(2) กองเอเชียตะวันออก 1
(3) กองเอเชียตะวันออก 2
(4) กองเอเชียตะวันออก 3
(5) กองเอเชียตะวันออก 4
(1) สำนักงานเลขานุการกรม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรมและราชการที่มิได้แยกให้เป็น หน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของกรม
(ค) ดูแลงบประมาณ บุคลากร และพัสดุให้เป็นไปตามนโยบาย
(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(2) ให้กองตามข้อ 2 (2) ถึง (5) รับผิดชอบปฏิบัติงานในการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศ กลุ่มประเทศ ดินแดนอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออก และองค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออก ยกเว้นสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังต่อไปนี้
(ก) กองเอเชียตะวันออก 1 รับผิดชอบในมาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เนการาบรูไน ดารุสซาลาม และสาธารณรัฐสิงคโปร์
(ข) กอง เอเชียตะวันออก 2 รับผิดชอบในสหภาพพม่า สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา
(ค) กองเอเชียตะวันออก 3 รับผิดชอบในประเทศญี่ปุ่น สาธารรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน ฮ่องกง และมาเก๊า
(ง) กองเอเชียตะวันออก 4 รับผิดชอบในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนมองโกเลีย สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี และสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ตะวันออก

(3) ให้กองตามข้อ 2 (2) ถึง (5) แต่ละกอง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ทางการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคมของประเทศ กลุ่มประเทศ ดินแดนอื่นและองค์การระหว่างประเทศในภูมิภาคที่อยู่ในความรับผิดชอบ
(ข) เสนอแนะแนวนโยบายในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศ กลุ่มประเทศ ดินแดนอื่นและองค์การระหว่างประเทศในภูมิภาคที่อยู่ในความรับผิดชอบ
(ค) เป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างส่วนราชการไทยกับตัวแทนของประเทศ กลุ่มประเทศดินแดนอื่นและองค์การระหว่างประเทศในภูมิภาคที่อยู่ในความรับผิด ชอบ
(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
วิสัยทัศน์

"เราจะเป็นเว็บไซต์บริการข้อมูลเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกที่ผู้ใช้เลือกใช้เป็นอันดับแรก"


พันธกิจ

เว็บไซต์ที่ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับเอเชียตะวันออก โดยมุ่งเน้นการให้บริการข้อมูลแก่ผู้ใช้ทุกกลุ่ม ด้วยการให้บริการข้อมูลเชิงลึกที่มีความถูกต้อง
ภารกิจ
    กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์ในการดำเนินความสัมพันธ์ ทวิภาคีและพหุภาคีกับประเทศ กลุ่มประเทศและดินแดนอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออก และองค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออก ยกเว้นสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ทุกด้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคี และปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติโดยให้มีอำนาจหน้าต่อไปนี้

(1) วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ทางการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคมของประเทศ กลุ่มประเทศ และดินแดนอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออก องค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออก ยกเว้นสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(2) เสนอแนะแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย กับประเทศ กลุ่มประเทศและดินแดนอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออก และองค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออก ยกเว้นสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(3) เป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างส่วนราชการไทยกับตัวแทนของประเทศ กลุ่มประเทศและดินแดนอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออก และองค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคเอชียตะวันออกยกเว้นสมาคมประชาชาติแห่ง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย