กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives

๑. ศึกษาวิจัยเก็บรวบรวมคัดเลือกพันธุ์ของป่าชนิดต่างๆ ที่มีค่าทางเศรษฐกิจ และที่หายากในประเทศ และความหลากหลายทางชีวภาพของของป่า ๒. ศึกษาการเก็บหาของป่าอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงและไม่ทำอันตรายต่อต้นไม้ ๓. ศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ของป่าที่มีค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ครั่ง ผึ้ง และ แมลงศัตรูของ “ของป่า” ๔. พัฒนาการใช้ประโยชน์ของป่าและสมุนไพรตลอดจนการคัดและปรับปรุงคุณภาพ ๕. ศึกษาวิจัยเห็ด เชื้อรา และเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์และให้โทษต่อการพัฒนาผลิตผลของป่า ๖.ศึกษาการตลาดทั้งภายในและนอกประเทศ ๗. อบรมส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ราษฎร ให้รู้จักประโยชน์จากผลิตผลของป่าต่างๆ วิสัยทัศน์ ๑. พัฒนาสู่การจัดการและการใช้ประโยชน์ของป่าอย่างยั่งยืน ๒. จัดทำแหล่งรวบรวมพันธุ์ของป่า และพืชสมุนไพรต่างๆ ในองค์การส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้และให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สนใจ ๓. สนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนดำเนินการจัดการปลูกพืชสมุนไพร และของป่า เพื่อเพิ่มรายได้ให้ชุมชน ๔. อนุรักษ์แหล่งวัตถุดิบของป่า และพืชสมุนไพร ๕. ส่งเสริมการปลูกของป่า พืชสมุนไพร และแมลงเศรษฐกิจของป่า ในรูปวนเกษตรเพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง เพื่อแปรรูปของป่าต่างๆ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อไป ๖. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานวิจัย การตลาด และความรู้ด้านแหล่งวัตถุดิบ การขยายพันธุ์ การบำรุงรักษา การเก็บเกี่ยว การเพิ่มผลผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากของป่าต่างๆ