กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Ministry of Natural Resources and Environment

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่1ื ที่อยู่ ชั้น3 อาคาร4 ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถ. สายเอเชีย ต.คลองสวนพลู อ. พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทร. (035) 346217-8 สป.มท. 10464 โทรสาร (035)346217 E-mail Oeppo1@moste.go.th สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่2 ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร. (036)220295-7 สป.มท. 12963 โทรสาร (036) 220297 E-mail Oeppo2@moste.go.th Homepage http://www.homepages.go.com/~reo2nd สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่3 ที่อยู่อาคารศูนย์ราชการเมืองใหม่ แหลมฉบังชั้น4 ต.ทุ่งศุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 โทร. (038)400823-6 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่4 ที่อยู่ อาคารศาลากลางจังหวัดราชบุรี ชั้น3 อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. (032)322703 ,322330 สป.มท. 61797 โทรสาร(032) 322330 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่5 ที่อยู่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (15ชั้น) ชั้น7 สถาบันราชภัฎนครราชศรีมา 30000 โทร. (044) 251986,257959 สป.มท.36553 โทรสาร (044)251986,257959 E-mail E-mail Oeppo5@moste.go.th สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่6 ที่อยู่ เลขที่ 168/122-123 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร. (034)246772-3 สป.มท. 40553 โทรสาร (034)246772-3 E-mail E-mail Oeppo6@moste.go.th สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่7 ที่อยู่ อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข หนองบัว ชั้น2 ถ.ธรรมวิถี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร. (045)285632-3 สป.มท. 38953โทรสาร (038)400825 E-mail Oeppo7@moste.go.th สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่8 ที่อยู่ สำนักงานเทศบาลนครสวรรค์ชั้น4 112 ถ.อรรถกวี อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 6000 โทร. (056)216285,214115-7 ต่อ 405 สป.มท. โทรสาร (056)216285 E-mail Oeppo8@moste.go.th สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่9 ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น6 ถ.วังจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร. (055)231541-2 สป.มท.20237-40 โทรสาร (055)231541 E-mail Oeppo9@moste.go.th สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่10 ที่อยู่ อาคารอำนวยการกลาง ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โซตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. (053)357992-3 สป.มท.25553 โทรสาร (053)357992-3 E-mail Oeppo10@moste.go.th สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่11 ที่อยู่ อาคารส่วราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถ.ดอนนก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. (077)287573 ,282555 สป.มท. โทรสาร 287573 E-mail Oeppo11@moste.go.th สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่12 ที่อยู่ 18 ต.สะเดา อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทร. (074)321155,321227,324243 สป.มท. 73452 โทรสาร(074)324243 E-mail Oeppo12@moste.go.th
๑. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและข้อมูลด้านการสิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาคและท้องถิ่นเพื่อประกอบการเสนอแนะ และกำหนดนโยบาย มาตรการและแนวทางการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในภาพรวมของภูมิภาคและท้องถิ่น ๒. จัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาคให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์และสภาพเศรษฐกิจสังคม ๓. ให้ความร่วมมือและเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานระดับภูมิภาค ๔. เป็นตัวแทนของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในการประสานงานและให้ความร่วมมือทางวิชาการต่อหน่วยงานของรัฐและเอกชนในพื้นที่ เพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรองรับการถ่ายโอนงานของหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมจากส่วนกลางออกไปส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ๕. สนับสนุนช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด และงานอื่นๆ ของท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม และเสนอแนะการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเฉพาะพื้นที่ ๖. ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ๗. เสนอแนะการกำหนดกฎ ระเบียบ มาตรฐานในรายละเอียดด้านการกำกับ ดูแลการบำบัดน้ำเสีย และการกำจัดขยะมูลฝอย รวมทั้งการจัดการมลพิษด้านอื่นๆ ในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น ๘. เป็นศูนย์กลางการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคและท้องถิ่น