มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University

     หน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงาน มีหน้าที่ในการติดต่อประสานงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอำนวยความสะดวกให้แก่คณะต่าง ๆ เช่นในการหาข้อมูล การอำนวยความสะดวกในด้านห้องประชุม ด้านการเงิน ด้านข้อมูลนักศึกษา ด้านอุปกรณ์สารสนเทศรวมทั้งการบริการ การผลิตและฝ่ายเทคโนโลยีด้านการศึกษา ให้การบริการด้านห้องสมุด เป็นต้น
    
     หน่วยงานจัดการเรียนการสอน มีหน้าที่ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน การทำโครงการวิจัยต่าง ๆ และรวมถึงการดำรงตำแหน่งด้านการบริหารในมหาวิทยาลัย
   เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ ที่เน้นนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตและประชาชนบนฐานภูมิปัญญาอีสานใต้และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
    1 . ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล มีคุณธรรมนำความรู้ คิดเป็น ทำเป็น และดำรงชีวิตบนพื้นฐานพอเพียง
2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และผลงานสร้างสรรค์ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีความสุข และพอเพียง
3. บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อชีวิตที่ดีของประชาชน และสร้างมูลค่าเพิ่มในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนและอุตสาหกรรมท้องถิ่นอีสานใต้ และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อก่อให้เกิดทักษะเพียงพอต่อการพัฒนาตนเองและ ประเทศชาติ
4. ทำนุบำรุง ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และภูมิภาคอื่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้รับรู้ และรักษาไว้ภายใต้บริบทโลกาภิวัตน์