สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)
National Statistical Office Thailand

แผนที่

สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้
(1) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถิติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) จัดทำแผนแม่บทเกี่ยวกับการดำเนินงานทางสถิติของรัฐ
(3) เสนอแนะนโยบายและแนวทางการจัดทำมาตรฐานทางสถิติเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบ รวมทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีการใช้มาตรฐานสถิติตามหลักสากล
(4) บริหารจัดการข้อมูลสถิติทางการของประเทศ และการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้ทุกภาคส่วน
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
(5) จัดทำแผนโครงข่ายสารสนเทศของประเทศในการกำหนดกรอบและขอบเขตของข้อมูลที่แต่ละหน่วยงาน
ต้องรับผิดชอบ
(6) ผลิตและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในระดับมหภาคด้วยวิธีการจัดทำสำมะโน
หรือการสำรวจตัวอย่าง หรือจัดหาข้อมูลสถิติด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและวิธีการอื่นที่เหมาะสม
และให้บริการข้อมูลสถิติทุกสาขาของประเทศ
(7) ผลิตและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้ในการสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐและข้อมูลสถิติที่สำคัญ
ที่ไม่มีหน่วยงานใดจัดทำ รวมทั้งประสานและให้คำปรึกษาในการจัดทำข้อมูลสถิติของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
(8) พัฒนาตัวชี้วัดและชุดข้อมูลสถิติสารสนเทศ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มและคาดการณ์ภาวการณ์ต่าง ๆ
ของประเทศ
(9) ประสานงานกับองค์การระหว่างประเทศในด้านวิชาการสถิติ
(10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของสำนักงานหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
วิสัยทัศน์ (Vision)เป็นองค์กรหลักของชาติในการบริหารจัดการระบบสถิติเพื่อการพัฒนาประเทศ
พันธกิจ(Mission)
1. จัดทำสำมะโน สำรวจด้วยตัวอย่าง หรืออำนวยการ เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อมของประเทศ
2. บริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศ และให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับองค์ความรู้วิชาการด้านสถิติแก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน
3. พัฒนางานสถิติและสารสนเทศให้เป็นระบบเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
4. บูรณาการ เชื่อมโยงสถิติ และข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
5. พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ
6.สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน ในการให้ความร่วมมือ และเห็นความสำคัญของการให้ข้อมูล
ยุทธศาสตร์(Strategy)
1. พัฒนากระบวนการผลิตและการบริการด้านสถิติให้มีคุณภาพตอบสนอง ความต้องการของผู้ใช้ทุกภาคส่วน
2. บูรณาการ เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนสถิติและข้อมูลที่สำคัญและจำเป็น ของประเทศให้มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล
3. พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ
4. สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน และส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติ และสารสนเทศไปใช้ประโยชน์