มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (rmutl)
Rajamangala University of Technology Lanna

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ บนฐานสร้างสรรค์นวัตกรรม งานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชุมชนสู่สากลพันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรมและพึ่งพาตนเองได้

2. สร้างต้นแบบการเป็นนักปฏิบัติ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. ให้โอกาสผู้สำเร็จอาชีวศึกษาได้ศึกษาต่อ

4. สร้างงานวิจัย บริการวิชาการ ที่เน้นองค์ความรู้และนวัตกรรม

5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

6. สร้างระบบบริหารจัดการที่ดีมุ่งสู่การพึ่งพาตนเอง