สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)
PUBLIC DEBT MANAGEMENET OFFICE

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

1. เสนอแนะนโยบายและวางแผนด้านการก่อหนี้และบริหารหนี้สาธารณะให้สอดคล้อง เป้าหมายและแนวทางที่กำหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และฐานะ การเงินการคลังของประเทศ

2. ดำเนินการเกี่ยวกับการผูกพันหนี้สาธารณะ ทั้งหนี้ในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้กรอบ กฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ

3. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารหนี้สาธารณะ ทั้งทางด้านการบริหารความเสี่ยงและการ บริหารเงินสดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่อง และทันต่อเหตุการณ์

4. ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลหนี้ของประเทศ วิเคราะห์โครงสร้างหนี้และประมาณการ ความต้องการเงินของภาครัฐ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย

5. ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินกู้ และการชำระหนี้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติ ตามสัญญาที่ได้ผูกพันกับแหล่งเงินกู้ และกฎระเบียบ และข้อบังคับของราชการ

6. ดำเนินการหรือจัดให้มีการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน และ การใช้จ่ายเงินกู้ให้สอดคล้องกับแผนงาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

7. ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข การผูกพันและบริหารหนี้สาธารณะ และการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ของประเทศ

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักบริหารหนี้สาธารณะ หรือตามที่กระทรวงการคลังหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
วิสัยทัศน์
เป็นมืออาชีพในการบริหารหนี้สาธารณะ
เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
บริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้ สาธารณะโดยการวางแผน กำกับ และดำเนินการก่อหนี้ค้ำประกันและปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล หน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งรวมทั้งการชำระหนี้ของรัฐบาล และการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้การบริหารหนี้สาธารณะเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความยั่งยืนทางการคลังและการพัฒนาเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีเพียงหน่วยงานเดียวที่มีหน้าที่แบบเบ็ดเสร็จ มีความเป็นเอกภาพในการดำเนินการเกี่ยวกับหนี้สาธารณะภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การผูกพันหนี้ การบริหารหนี้ และการชำระหนี้ในประเทศ และต่างประเทศ ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ทั้งที่ค้ำประกัน และไม่ค้ำประกัน
           ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และแผนงานอื่น ๆที่เกี่ยวข้องโดยไม่รวมถึงการก่อหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารทุนสำรอง ระหว่างประเทศ และในกรณีที่เป็นหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินจะครอบคลุมเฉพาะหนี้ที่จะทำให้เกิดภาระผูกพันกับรัฐบาล โดยไม่รวมถึงการออกตราสารหนี้ที่เป็นธุรกรรมปกติของสถาบันการเงินนั้น ๆ
2. เพื่อขีดความสามารถในการกำหนดนโยบายและกระบวนการตัดสินใจเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการดำเนินการด้านหนี้สาธารณะ รวมทั้งความต้องการในการพัฒนาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันระยะยาว
3. เพื่อจัดทำแผนการก่อหนี้และบริหารหนี้ภาครัฐ ทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาวให้สอดคล้องกับฐานะการเงินและการคลังของประเทศ รวมทั้งความต้องการในการพัฒนาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันระยะยาว
4. เพื่อพัฒนากลยุทธ์ในการก่อหนี้และบริหารหนี้สาธารณะ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนการกู้เงินในระยะยาวและลดภาระงบประมาณแผ่นดินในการจัดสรรงบชำระหนี้ในแต่ละปีให้มีความสม่ำเสมอไม่เป็นภาระงบประมาณแผ่นดินในปีหนึ่ง ๆ มากเกินไป ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาหนี้กระจุกตัว (Bunching)
5. เพื่อสร้างกลไกในการบริหารและจัดการเพื่อให้การดำเนินการก่อหนี้และบริหารหนี้ภาครัฐ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์ มีความคล่องตัวโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ทันท่วงที
6. เพื่อให้การดำเนินการก่อหนี้ ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชนเป็นไปอย่างมีระบบและสอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ โดยเฉพาะความสามารถในการจัดหารายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศจากการส่งออกสินค้าและบริหารของประเทศในภาพรวม
7. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนและระบบการเงินโดยรวม ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้เครื่องมือทางการเงินในการระดมทุน ทั้งภาครัฐและเอกชน