สำนักงานกิจการยุติธรรม (สกธ.)
Office of Justice Affair

แผนที่

1. รับผิดชอบในงานธุรการของกองงานคณะกรรมการการยุติธรรมแห่งชาติ และดำเนินงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
2. ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแนวทางการบริหารกระบวนการยุติธรรม เพื่อสนองต่อคณะกรรมการการยุติธรรมแห่งชาติ
3. สนับสนุนและดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กระบวนการยุติธรรม
4. ประสานและดำเนินการวิจัยด้านกฎหมาย ระบบงานยุติธรรม และทางด้านอาชญาวิทยา รวมทั้งติดตาม และประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. พัฒนากฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม
6. ดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
7. บริหารกองทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานกิจการยุติธรรม หรือตามที่กระทรวง หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

วิสัยทัศน์
“ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการยุติธรรม”

พันธกิจ
1. พัฒนานโยบายเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงานยุติธรรม
2. พัฒนานวัตกรรมในกระบวนการยุติธรรม
3. สนับสนุน เสริมสร้าง และบูรณาการทุกภาคส่วนในกระบวนการยุติธรรม
ภารกิจหลัก
1. ดำเนินงานด้านนโยบายและแผน การงบประมาณและการบริหารงานยุติธรรมของประเทศ
2. สนับสนุน ประสานและดำเนินการวิจัยด้านกฎหมายและระบบงานกระบวนการยุติธรรม
3. พัฒนาและสนับสนุนการพัฒนากฎหมายและระบบการบริหารงานยุติธรรมของประเทศ
4. พัฒนาทรัพยากรบุคคลในกระบวนการยุติธรรม และผู้เกี่ยวข้อง
5. ประสานความร่วมมือทางวิชาการ และงานยุติธรรมระหว่างหน่วยงานยุติธรรมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
6. บูรณาการงานด้านการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง