กรมทรัพย์สินทางปัญญา (ทป.)
Department of Intellectual Property

แผนที่

กรมทรัพย์สินทางปัญญามีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งให้ความคุ้มครองและปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ :

(1)    ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กฎหมายว่าด้วยความลับทางการค้า กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายทางการค้า กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ กฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(2)    ดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

(3)    ดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามความตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี

(4)    ส่งเสริมการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

(5)    พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้เปลี่ยนแปลงไป

(6)    ดำเนินการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาส่งเสริมการใช้สิทธิอย่างเป็นธรรม และสร้างวินัยทางการค้า

(7)    ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์

(8)    ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และการอนุญาโตตุลาการด้านทรัพย์สินทางปัญญา

(9)    ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย


พันธกิจ


(1) จดทะเบียน คุ้มครอง และปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(2) ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ การบริหารจัดการ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิ และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

เป้าประสงค์

             1. เพื่ออำนวยความสะดวกในการจดทะเบียนให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

             2. เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

             3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

             4.  เพื่อสร้างจิตสำนึกในการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น


 กลยุทธ์    

            1. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจดทะเบียนและรับแจ้งข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา 

            2. พัฒนากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นสากล และสอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน

            3. สนับสนุนการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการพัฒนาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น          

            4. บูรณาการด้านการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

            5. รณรงค์และปลูกฝังการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น


 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนให้มีการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าอย่างยั่งยืน

 เป้าประสงค์

            1. คนไทยมีความรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา

            2. ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์


 กลยุทธ์

          1. สร้างความรู้ความเข้าใจและสนับสนุนการสร้างสรรค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในทรัพย์สินทางปัญญา

          2. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการโดยการนำผลงานวิจัย นวัตกรรม ความคิดและภูมิปัญญา/ทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

          3. สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและสร้างเครือข่ายในทุกภาคส่วน 

Strategy 1

The development of IPR protection system and the compliance with IP-related law.

Objectives

1. To facilitate the timely and efficient IP registration.

2. To assist business operators in obtaining for their intellectual property the legal protection in Thailand and foreign countries.

3. To enhance the effectiveness  of measures undertaken to prevent and suppress IP infringement.

4. To awaken the Public’s conscience to respect the intellectual Property rights of others.


  Tactics

1. Make the registration and IP filling service more efficient.

2. Develop IP-related law to meet the international standards and today’s changing situations.

3. Support any efforts to protect IPR, including the intellectual property develop from traditional wisdom/knowledge, both within and beyond Thailand’s territory.

4. Integrate IP infringement preventive measures with the suppression activities.

5. Campaign against IP infringement and instill the respect for other people’s intellectual property rights.


 Strategy2

Commercialization of intellectual property to enhance sustainable competitive advantage.

1. To make Thai people more knowledgeable in. and recognize the importance of, the intellectual property.

2. To assist business operators with the development of capabilities in commercializing the intellectual property.


 Tactics

1. Enhance better understanding and recognition in the importance of IP and promote creativity.

2. Support any efforts to add value to, and raise the standard quality of, Thai goods and services by commercially exploiting research work, innovations, ideas and practical wisdom/intellectual property.

3. Promote collaboration and networks among all sectors.