มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Ramkhamhaeng University

1. คณะนิติศาสตร์ ที่อยู่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Tel. 0-2310-8161 Fax. 0-23108165 E-mail admin@ram1.ru.ac.th
2. คณะบริหารธุรกิจ ที่อยู่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Tel. 0-2310-8226-7 Fax. 0-2319-2160 E-mail admin@ram1.ru.ac.th
3. คณะมนุษยศาสตร์ ที่อยู่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Tel. 0-2310-8260 Fax. 0-2310-8264 E-mail admin@ram1.ru.ac.th
4. คณะศึกษาศาสตร์ ที่อยู่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Tel. 0-2310-8335-41 Fax. 0-2310-8312 E-mail admin@ram1.ru.ac.th
5. คณะวิทยาศาสตร์ ที่อยู่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Tel. 0-2310-8410-12 Fax. 0-2310-8381 E-mail admin@ram1.ru.ac.th
6. คณะรัฐศาสตร์ ที่อยู่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Tel. 0-2310-8483-89 Fax. 0-2310-8491 E-mail admin@ram1.ru.ac.th
7. คณะเศรษฐศาสตร์ ที่อยู่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Tel. 0-2310-8510 Fax. 0-2310-8511 E-mail admin@ram1.ru.ac.th
8. บัณฑิตวิทยาลัย ที่อยู่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Tel. 0-2310-8561-2 Fax. 0-2310-8562 E-mail admin@ram1.ru.ac.th
9. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่อยู่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Tel. 0-2310-8573-4 Fax. 0-2314-3783 E-mail admin@ram1.ru.ac.th
10. โรงเรียนสาธิต มร. (ฝ่ายประถม) ที่อยู่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Tel. 0-2310-8887 Fax. 0-2310-8887 E-mail admin@ram1.ru.ac.th
11. กองกลาง ที่อยู่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Tel. 0-2310-8041 Fax. 0-2310-8041 E-mail admin@ram1.ru.ac.th
12. กองคลัง ที่อยู่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Tel. 0-2310-8051 Fax. 0-2318-0896 E-mail admin@ram1.ru.ac.th
13. กองแผนงาน ที่อยู่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Tel. 0-2310-8114 Fax. 0-2310-8112 E-mail admin@ram1.ru.ac.th
14. กองอาคารสถานที่ ที่อยู่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Tel. 0-2310-8081 Fax. 0-2310-8083 E-mail admin@ram1.ru.ac.th
15. กองการเจ้าหน้าที่ ที่อยู่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Tel. 0-2310-8061 Fax. 0-2310-8063 E-mail admin@ram1.ru.ac.th
16. กองกิจการนักศึกษา ที่อยู่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Tel. 0-2310-8071-2 Fax. 0-2310-8072 E-mail admin@ram1.ru.ac.th
17. กองงานวิทยาเขตบางนา ที่อยู่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Tel. 0-2316-8359 Fax. 0-2316-9348 E-mail admin@ram1.ru.ac.th
18. กองบริการการศึกษา ที่อยู่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Tel. 0-2318-8128 Fax. 0-2718-7260 E-mail admin@ram1.ru.ac.th
19. หน่วยตรวจสอบภายใน ที่อยู่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Tel. 0-2310-8127 Fax. 0-2310-8127 E-mail admin@ram1.ru.ac.th
20. สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล ที่อยู่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Tel. 0-2310-8617-8 Fax. 0-2310-8600 E-mail admin@ram1.ru.ac.th
21. สำนักหอสมุดกลาง ที่อยู่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Tel. 0-2310-8632-4 Fax. 0-2310-8632-18 E-mail admin@ram1.ru.ac.th
22. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ที่อยู่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Tel. 0-2310-8703-6 Fax. 0-2310-8700 E-mail admin@ram1.ru.ac.th
23. สำนักพิมพ์ ที่อยู่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Tel. 0-2310-8758-9 Fax. 0-231-08761 E-mail admin@ram1.ru.ac.th
24. สำนักกีฬา ที่อยู่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Tel. 0-2310-8892 Fax. 0-2310-8892 E-mail admin@ram1.ru.ac.th
25. สถาบันคอมพิวเตอร์ ที่อยู่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Tel. 0-2310-8782-4 Fax. 0-2310-8781 E-mail admin@ram1.ru.ac.th
26. สถาบันวิจัยและพัฒนา ที่อยู่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Tel. 0-2310-8119 Fax. 0-2319-2095 E-mail admin@ram1.ru.ac.th
27. สถาบันวัฒนธรรม ม.ร.เฉลิมพระเกียรติ ที่อยู่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Tel. 0-2310-8885 Fax. 0-2310-8885 E-mail admin@ram1.ru.ac.th
28. สถาบันการศึกษานานาชาติ ที่อยู่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Tel. 0-2310-8895 Fax. 0-2310-8895 E-mail admin@ram1.ru.ac.th
     ปฏิบัติภารกิจในด้านการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สนับสนุนและการดำเนินการด้านการวิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการจัดการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม
    มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ( Learning Original ) ที่มีสมรรถนสูง
( High Performance Organization) มุ่งผลิตบัณฑิตในอุดมคติไทยที่มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง
     1. ด้านการจัดการศึกษา
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน มีความยืดหยุ่น และความหลากหลายในการปฏิบัติ ประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำความรู้สู่ปวงชน และมีความเป็นสากล
ด้วยระบบการศึกษาเพื่อปวงชนในหลายรูปแบบที่ได้มาตรฐานทางวิชาการ

2. ด้านการวิจัย
พัฒนาการบริหารและส่งเสริมการวิจัย เผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ
กำหนดทิศทางการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเแพาะทาง ให้สามารถตอบสนองความต้องการ ต่อการนำไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
ขยายขอบเขตและรูปแบบของการบริการวิชาการไปสู่ประชาชนและท้องถิ่น เพื่อให้ ได้รับประโยชน์จากการให้บริการ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต รักษาสภาพแวดล้อม
ตลอดจนสามารถชี้นำและเป็นที่พึ่งของสังคมได้

4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ดำเนินกิจกรรมและพัฒนาองค์กรด้านศิลปวัฒนธรรม ปลูกฝังให้คนไทย ตระหนักถึง คุณค่าของวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีการผสมผสานกิจกรรมทาง ศิลปวัฒนธรรมเข้ากับภารกิจด้านอื่น ๆ มุ่งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและเพิ่มบทบาทของสถาบัน ในขอบเขตที่กว้างขวางยิ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

5. ด้านการบริหารจัดการ
พัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยคล่องตัว และโปร่งใส ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ บุคคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ของมหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานทางวิชาการ