กรมยุโรป
Department of European Affairs

ส่วนราชการกรมยุโรป มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้


(1) สำนักงานเลขานุการกรม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรมและราชการที่มิได้แยกให้เป็นหน้า ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม

(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการกรม

(ค) ดูแลงบประมาณ บุคลากร และพัสดุให้เป็นตามนโยบาย

(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนปฏิบัติงานของหน่วยงายนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


(2) ให้กองตามข้อ 2 (2) ถึง (4) รับผิดชอบปฏิบัติงานในการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศ กลุ่มประเทศในภูมิภาคยุโรป และองค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคยุโรป ดังต่อไปนี้

(ก) กองยุโรป 1 รับผิดชอบในภูมิภาคยุโรปตะวันตก และประชาคมยุโรป

(ข) กองยุโรป 2 รับผิดชอบในภูมิภาคยุโรปเหนือและยุโรปใต้

(ค) กองยุโรป 3 รับผิดชอบในภูมิภาคยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก


(3) ให้กองตามข้อ 2 (2) ถึง (4) แต่ละกอง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ทางการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคมของประเทศ กลุ่มประเทศและองค์การระหว่างประเทศในภูมิภาคที่อยู่ในความรับผิดชอบ

(ข) เสนอแนะแนวนโยบายในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศ กลุ่มประเทศ และองค์การระหว่างประเทศในภูมิภาคที่อยู่ในความรับผิดชอบ

(ค) เป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างส่วนราชการไทยกับตัวแทนของประเทศ กลุ่มประเทศและองค์การระหว่างประเทศในภูมิภาคที่อยู่ในความรับผิดชอบ

(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
เป็นองค์กรนำในการรักษาและดูแลผลประโยชน์ของไทยในยุโรป
มีภารกิจหลักในการเสนอแนะนโยบายและดำเนินการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีและ พหุภาคีกับประเทศ กลุ่มประเทศในภูมิภาคยุโรป ตลอดจนองค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคยุโรป โดยการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ทุกด้านในภูมิภาคยุโรปเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคี และปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ


(1) วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ทางการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคมของประเทศ กลุ่มประเทศในภูมิภาคยุโรป และองค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคยุโรป


(2) เสนอแนะแนวนโยบายในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศ กลุ่มประเทศในภูมิภาคยุโรป และองค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคยุโรป


(3) เป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างส่วนราชการไทยกับตัวแทนของประเทศ กลุ่มประเทศในภูมิภาคยุโรป และองค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคยุโรป


(4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย