สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)
Office of Atoms for Peace

แผนที่

1. ปฏิบัติงานเลขานุการในคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
2. กำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี นิวเคลียร์และวัสดุนิวเคลียร์
3. ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์
4. เสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของการพัฒนาและใช้พลังงานปรมาณู
5. ประสานงานและดำเนินการด้านความร่วมมือให้เป็นไปตามพันธกรณีกับองค์การระหว่างประเทศและหน่วยงานในต่างประเทศ
6. ประสานงานและดำเนินการสนับสนุนแผนงานความมั่นคงแห่งชาติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู
7. ประสานงานและดำเนินการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในประเทศและต่างประเทศ
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปรมาณู เพื่อสันติหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
วิสัยทัศน์
เป็นหนึ่งในองค์กรกำกับการใช้พลังงานปรมาณูที่เป็นเลิศในอาเซียน (To be one of the excellent nuclear regulatory bodies in ASEAN)
พันธกิจ
1. พัฒนากฎหมาย และเสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณู เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
2. กำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณูให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
3. เสริมสร้างขีดความสามารถและความเข้มแข็งในการวิจัยและพัฒนาด้านกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู
4. ประสานงาน และดำเนินการด้านพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศด้านพลังงานปรมาณู
5. เผยแพร่ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงานงานปรมาณูให้แก่ประชาชน
ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน

1. ปฏิบัติงานเลขานุการในคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
2. กำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี นิวเคลียร์และวัสดุนิวเคลียร์
3. ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์
4. เสนอแนะโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของการพัฒนาและใช้พลังงานปรมาณู
5. ประสานงานและดำเนินการด้านความร่วมมือ ให้เป็นไปตามพันธกิจกับองค์การระหว่างประเทศและหน่วยงานในต่างประเทศ
6. ประสานงานและดำเนินงานการสนับสนุนแผนงานความมั่นคงแห่งชาติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู
7. ประสานงานและดำเนินการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในประเทศและต่างประเทศ
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติหรือตามที่กระทรวงฯ หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย


ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. การผลักดันนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณูของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพระบบกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. เสริมสร้างการบริหารจัดการและการบริการที่ดีขององค์กร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ และการดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5. การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการสร้างความตระหนักเชิงรุกด้านพลังงานปรมาณู