กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)
Department of Children and Youth

วิสัยทัศน์
มุ่งสู่สังคมคุณภาพของเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ บนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน
พันธกิจ
ประกอบด้วย
- พัฒนามาตรการ กลไก และนวัตกรรมในการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย
- บูรณาการการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต
- พัฒนาระบบบริหารจัดการและขีดความสามารถบุคลากรของ สท. ให้มีประสิทธิภาพ
1. พัฒนามาตรการ กลไก และนวัตกรรม ในการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งและบูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการของ สท. ให้มีศักยภาพเป็นองค์กรกลางในการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย