มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (มรภท.)
Thepsatri Rajabhat University

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต การบริหารจัดการ และรับใช้สังคมพันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล และขยายโอกาสทางการศึกษา


2. ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู


3. วิจัยและสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล และสืบสานโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ


4. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนและท้องถิ่น


5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น


6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล