สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
Office of Insurance Commission

โครงสร้างองค์กรเลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัน รองเลขาธิการ 4 ตำแหน่ง ได้แก่ รองเลขาธิการ ด้านส่งเสริมและพัฒนา รองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ รองเลขาธิการ ด้านกำกับ และรองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิผู้ช่วยเลขาธิการ 14 ตำแหน่ง ได้แก่ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายพัฒนา สายประกันภัยภูมิภาค สายพัฒนาและวิเคราะห์ระบบการตรวจสอบ สายตรวจสอบ สายพัฒนามาตรฐานการกำกับ สายคดี สายกลยุทธ์องค์กร สายบริหาร สายสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สายส่งเสริม สายกำกับธุรกิจและการลงทุน สายกฎหมาย สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย และสายคุ้มครองสิทธิประโยชน์
1.ด้านส่งเสริมและพัฒนา มีหน้าที่ กำหนดกลยุทธ์และบริหารการส่งเสริมการประกันภัย รวมถึงการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายและพฤติกรรมทางการตลาดของคนกลางประกันภัย ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร ตลอดจนผลักดันให้เกิดการแข่งขันในอุตสาหกรรมประกันภัยที่เหมาะสม และส่งเสริมภาพลักษณ์
2.ด้านตรวจสอบ มีหน้าที่ พัฒนาและวิเคราะห์ระบบ ติดตาม และตรวจสอบธุรกิจประกันภัยเพื่อทำการประเมินความเสี่ยงฐานะการเงิน พฤติกรรมทางการตลาด และการดำเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงการให้คำปรึกษา แนะนำ และตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาบริษัทประกันภัย พร้อมทั้งการแทรกแซงบริษัทประกันภัยที่ประสบปัญหา เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบประกันภัย ให้สอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ขององค์กร
3.ด้านกำกับ มีหน้าที่ กำหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐาน แนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนแนวทางในการอนุมัติ อนุญาต เพื่อกำกับการประกอบธุรกิจประกันภัยให้มีเสถียรภาพทั้งทางด้านความมั่นคงทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง กลไกทางการตลาด แบบแผนการลงทุน และการลงทุนประกอบธุรกิจอื่น การให้ความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันภัย และการพัฒนากรมธรรม์ของบริษัทประกันภัยให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
4.ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิ มีหน้าที่่ พัฒนาปฏิรูปกฎหมายการประกันภัยทั้งระบบ ในด้านที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางการเงิน พฤติกรรมของบริษัทประกันภัย และคนกลางประกันภัย เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยให้มีเสถียรภาพ ให้บริการการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย เพื่อให้การเจรจาไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทเป็นไปอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว และเป็นธรรม รวมถึงบริหารจัดการด้านคดี เพื่อให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายอย่างเหมาะสม
1.สายพัฒนา มีหน้าที่ พัฒนามาตรฐาน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัย และพฤติกรรมทางการตลาดของคนกลางประกันภัยให้มีประสิทธิภาพ และสามารถกระจายสู่ประชาชนทุกระดับ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบประกันภัยได้อย่างทั่วถึง เสริมสร้าง ยกระดับธรรมาภิบาลของช่องทางจำหน่ายให้มีความโปร่งใส รวมทั้งพัฒนาและกำกับดูแล ติดตามการดำเนินการขอรับอนุญาต/เพิกถอนใบอนุญาตของคนกลางประกันภัยในแต่ละประเภท
2.สายประกันภัยภูมิภาค มีหน้าที่ กำกับดูแล บริหารจัดการให้มีการส่งเสริมการประกันภยในพื้นที่ภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยตามทิศทางยุทธศาสตร์และนโยบายขององค์กร ตรวจสอบการดำเนินงานของสาขาบริษัทประกันภัยและบุคคลประกันภัยในพื้นที่ภูมิภาค รวมถึงกำหนดแนวทางช่วยเหลือประชาชนให้เกิดความถูกต้อง และเป็นธรรม
3.สายพัฒนาและวิเคราะห์ระบบการตรวจสอบ มีหน้าที่ วางแผนและพัฒนาแผนในการประเมินความเสี่ยงของบริษัทประกันภัยตั้งแต่การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ ไปจนถึงการดำเนินการตรวจสอบ และแทรกแซงบริษัทประกันภัย รวมถึงการพัฒนามาตรฐานงาน ด้านบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าภาคธุรกิจปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีไทย (TFRS) วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย
4.สายตรวจสอบ มีหน้าที่ ดำเนินการตรวจสอบความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย (On-site examination) ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบความเสี่ยง ฐานะการเงิน การดำเนินการ พฤติกรรมทางการตลาด การต่อต้านการฟอกเงิน และการให้เงินอุดหนุนการก่อการร้ายของธุรกิจประกันภัย และป้องปราบการทุจริตในระบบประกันภัย พร้อมทั้งดำเนินการแทรกแซงบริษัทและนายหน้าประกันภัย เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการแก้ไขปัญหาทั้งทางด้านการเงิน การดำเนินการพฤติกรรมทางการตลาด น,ฯ ที่เหมาะสม
5.สายพัฒนามาตรฐานการกำกับ มีหน้าที่ วางแผนและบูรณาการกำกับระบบและบริษัทประกันภัย กำหนดและบริหารหลักเกณฑ์ มาตรฐาน และวิธีปฏิบัติทั้งในด้านเสถียรภาพความมั่นคงทางการเงิน การดำรงเงินกองทุน การจัดสรรเงินสำรองประกันภัย การบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการตรวจสอบภายในของบริษัทประกันภัย การฟอกเงินและกลไกทางการตลาด พร้อมทั้งวางแนวทางกำกับดูแลและให้คำปรึกษาด้านการประกันภัยต่อ การบริหารนักคณิตศาสตร์ประกันภัย และโครงสร้างฐานข้อมูลที่สำคัญต่อการกำหนดค่าความเสี่ยง
6.สายคดี มีหน้าที่ บริหารงานด้านคดี และอนุญาโตตุลาการ เพื่อให้เกิดการเจรจาไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาททางสัญญา หรือการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และให้คำปรึกษาความเห็นทางกฎหมาย เกี่ยวกับงานด้านคดีเพื่อเสนอต่อเลขาธิการ ก่อนเข้าคณะกรรมการเปรียบเทียบความผิด ส่งพนักงานสอบสวนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีตามที่กฎหมายกำหนด
7.สายกลยุทธ์ มีหน้าที่ บริหารการพัฒนาแผนยุทธ์ศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว กำหนดและผลักดันแผนกลยุทธ์ภายในองค์กร และแผนปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร การบริหารจัดการงานกิจการระหว่างประเทศทางด้านความร่วมมือและการเจรจาระหว่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบประกันภัยรวมทั้งบริหารจัดการการประชุม คปภ.
8.สายบริหาร มีหน้าที่ สนับสนุนระบบการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง และบริหารจัดการทรัพยากรด้านต่างๆ ของสำนักงาน คปภ. ทั้งทางด้านการบัญชี การเงิน การบริหารงบประมาณและกองทุน การบริหารทรัพย์สิน และงานอื่นซึ่งไม่อยู่ในความรับผิดขอบของสายอื่น
9.สายสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง มีหน้าที่ กำหนดแนวทางการกำกับดูแลด้านการประกันภัยและวิทยาการใหม่ๆ เพื่อกำหนดหลักสูตรการอบรม ให้คำปรึกษา กำหนดแนวทางจัดทำและพัฒนาแผนการฝึกอบรมทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการฝึกอบรมเพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาความรู้ จริยธรรม เพิ่มทักษะด้านการประกันภัยระดับสูงแก่บุคคลากรประกันภัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องและสามารถปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงวางแผนและประสานความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรและสถาบันประกันภัยทั้งในและต่างประเทศ
10.สายส่งเสริม มีหน้าที่ ส่งเสริมการประกันภัยผ่านการจัดทำสื่อเพื่อสื่อสารเผยแพร่ ความรู้ ให้มีความทันสมัย เหมาะสมและสอดคล้องต่อกลุ่มเป้าหมาย การสร้างความร่วมมือและบูรณาการร่วมมือกับภาคธุรกิจประกันภัยที่มีต่อสังคม สร้างพันธมิตรในการดำเนินการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยสู่ประชาชนทุกภาคส่วน รวมทั้งกำกับดูแล พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประเมินวินาศภัยและมาตรฐานการประเมิน
11.สายกำกับธุรกิจและการลงทุน มีหน้าที่ กำหนดและบริหารหลักเกณฑ์ มาตรฐาน และวิธีปฏบัติในการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันภัย การวิเคราะห์แบบแผนการลงทุน การจ่ายเงินปันผล การจัดสรรสินทรัพย์ไว้สำหรับหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย การพิจารณาอนุญาตจัดตั้ง ควบรวม และยกเลิกบริษัทหรือสาขาบริษัทประกันภัย รวมถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง การแปรสภาพ และการถือหุ้นของบริษัทประกันภัย
12.สายกฎหมาย มีหน้าที่ พัฒนา ปฏิรูป และยกร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ว่าด้วยการประกันภัยทั้งระบบทั้งที่เกี่ยวกับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย และพฤติกรรมทางการตลาด รวมถึงการดำเนินการประมวลผลการบังคับใช้ และตีความกฎหมายว่าด้วยการประกันภัย ดำเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์กรมธรรม์ประกันภัยต่างๆ เพื่อใช้ในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย พิจารณาตรวจร่างสัญญาทางแพ่งที่สำนักงานเป็นคู้สัญญา พิจารณาอุทธรณ์คำวินิจฉัยตามสัญญาประกันภัย หรือข้อสัญญาที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง รวมทั้งให้ความเห็นทางกฎหมายแก่หน่วยงานภายใน ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงาน คปภ. และ คปภ.
13.สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย มีหน้าที่ กำกับดูแล บริหาร วางแผนกลยุทธ์ และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยทั้งในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัยให้เป็นไปตามหลักการด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยและเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งเสนอแนะแนวทางเพื่อวางนโยบายด้านกำกับ ส่งเสริม และพัฒนาสายงานกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการกำกับดูแลบนพื้นฐานของความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรและสอดคล้องกับหลักการสากล
14.สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ มีหน้าที่ พิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประกันภัยและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์บริการด้านประกันภัยทั้งกรณีข้อพิพาททั่้วไปโดยระบบทางด่วน และกรณีข้อพิพาทที่ยุ่งยากซับซ้อนรวมทั้งระบบหรือข้อสัญญาที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะทาง รวมถึงการตัดสินเรื่องร้องเรียนและออกคำวินิจฉัย สร้างความยุติธรรมให้กับผู้เอาประกันและฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับตามกฎหมาย วิเคราะห์เงื่อนไขกรมธรรม์เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ โดยเปรียบเทียบกับความคุ้มครองของหน่วยงานคุ้มครองต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาเทียบเคียงและปรับใช้ รวมทั้งพัฒนาและต่อยอดให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองอย่างเป็นธรรม บริหารจัดการเกี่ยวกับการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น การเรียกชำระหนี้คืนเงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย การไล่เบี้ยเรียกคืนค่าเสียหายจากผู้ต้องชดใช้การจำหน่ายหนี้กองทุน ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
วิสัยทัศน์ (Vision)"ระบบประกันภัยไทยเป็นกลไกสำคัญในการสร้างหลักประกันความมั่นคงของสังคมทุกระดับมีความเข้มแข็ง เป็นมาตรฐานสากล พร้อมรับความท้าทายในอนาคต"พันธกิจ (Mission)1.สร้างความเชื่อมั่น และตระหนักถึงความสำคัญ ของระบบประกันภัยต่อประชาชนและสังคม2.เสริมสร้างความมั่นคง ประสิทธิภาพของระบบประกันภัย ให้มีความพร้อมต่อการแข่งขันในระดับสากล3.เพิ่มมาตรฐานการให้บริการและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย4.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อระบบประกันภัย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการกำกับดูแล ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส น่าเชื่อถือ และคุ้มครองประชาชนให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากระบบประกันภัยอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นธรรม มีภารกิจหลัก ดังนี้
1.กำกับและพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีความเข้มแข็งมั่นคง
2.ส่งเสริม สนับสุนให้ธุรกิจประกันภัยมีบทบาทสร้าเสริมความเข้มแข็ง มั่นคง ให้กับระบบเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
3.คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย