กรมอุตุนิยมวิทยา
Meteorological Department

แผนที่

1. รายงานภาวะอากาศและปรากฏการณ์ธรรมชาติ
2. พยากรณ์อากาศและเตือนภัยที่เกิดจากธรรมชาติ
3. ให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาแก่กิจการต่างๆ
4. ศึกษา และวิจัยด้านอุตุนิยมวิทยาแและภูมิฟิสิกส์
5. การเป็นศูนย์กลางทางวิชาการ และสารสนเทศทางด้านอุตุนิยมวิทยา
6. ร่วมมือและประสานงานด้านอุตุนิยมวิทยากับองค์การและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
   วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านอุตุนิยมวิทยาในระดับสากล”

พันธกิจ
1. พยากรณ์อากาศครอบคลุมทั้งประเทศ และออกคำเตือนอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง แม่นยำ ทันเหตุการณ์ เพื่อตอบสนองต่อการบริหารจัดการในการลดการสูญเสียจากภัยธรรมชาติ
2. สร้างความตระหนักของประชาชนถึงภัยธรรมชาติ และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ในการรักษาชีวิต และลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ โดยใช้เทคโนโลยีและวิธีการบริการสารสนเทศที่ทันสมัย
3. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและบริการด้านอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติ สำหรับผู้ใช้ในกิจการต่าง ๆ
4. ปรับปรุงและพัฒนางานวิจัยของกรมอุตุนิยมวิทยา
5. เพิ่มบทบาทความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านอุตุนิยมวิทยาและสิ่งแวดล้อม เพื่อความเข้าใจ สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไป