กรมอาเซียน
Department of ASEAN Affairs

แบ่งส่วนราชการกรมอาเซียน ดังต่อไปนี้
(1) สำนักงานเลขานุการกรม
(2) กองอาเซียน 1
(3) กองอาเซียน 2
(4) กองอาเซียน 3
(5) กองอาเซียน 4
ส่วนราชการกรมอาเซียน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) สำนักงานเลขานุการกรม มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของกรม
(ค) ดูแลด้านงบประมาณ บุคลากรและพัสดุให้เป็นไปตามนโยบาย
(ง) ดำเนินการเกี่ยวกับงานนโยบายและภาพรวมของอาเซียน
(จ) ดำเนินการเกี่ยวกับงานคณะกรรมการดำเนินงานในกรอบของอาเซียน การประชุมสุดยอดอาเซียน การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน การประชุมว่าด้วยการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก การประชุมในกรอบเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนและการประชุมคณะกรรมการประจำอาเซียน
(ฉ) ดำเนินการในส่วนของไทยเกี่ยวกับงานบริหารและงบประมาณของสำนักเลขาธิการเอเซียนแห่งชาติและการประชุมคณะรรมการอาเซียนที่เกี่ยวข้อง
(ช) ดำเนินการเกี่ยวกับงานความร่วมมือในกรอบของอาเซียนที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของกองใด
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(2) กองอาเซียน 1 มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับคู่เจรจาทั้งหมด
(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองใดกองหนึ่งโดยเฉพาะ
(ค) ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับองค์กรระหว่างประเทศและกลุ่มประเทศภายนอกอาเซียนรวมทั้งองค์กรเอกชนต่างประเทศ
(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(3) กองอาเซียน 2 มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และกรอกความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
(ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(4) กองอาเซียน 3 มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินการเกี่ยวกับการร่วมกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินการในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การเงิน การค้า การบริการ การลงทุน อุตสาหกรรม การคมนาคม ขนส่ง การท่องเที่ยว การเกษตรและพลังงาน ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนรวมทั้งประเทศคู่เจรจาของอาเซียน
(ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยราชการอื่นที่เกี่ยวข้อในการกำนดทิศทางการดำเนินการ การแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ รวมทั้งการสรรหาแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจใหม่ ๆ ระหว่างประเทศสมาชิก
(ค) ดำเนินการเกี่ยวกับการร่วมพัฒนาและลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในด้านการรวมตัวทางเศรษฐกิจ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมของประเทศสมาชิกอาเซียน และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอาเซียน – ลุ่มน้ำโขง
(ง) ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน
(จ) ประสานและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(5) กองอาเซียน 4 มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือด้านแรงงาน เยาวชน สาธารณสุข โรคเอดส์ สตรี การจัดการภัยพิบัติ สวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคม พัฒนาชนบทและการขจัดความยากจน โครงข่ายรองรับทางสังคม และรางวัลอาเซียน
(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษา เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ทุนการศึกษาและฝึกอบรม วัฒนธรรมและสนเทศ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาข้าราชการพลเรือนและมูลนิธิอาเซียน
(ค) ดำเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือด้านอาชญากรรมข้ามชาติ หัวหน้าตำรวจอาเซียน ตรวจคนเข้าเมือและการกงสุล กฎหมาย ยาเสพติด และสิทธิมนุษยชน
(ง) ดำเนินการเกี่ยวความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(จ) ดำเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม
(ฉ) ประสานและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ก้าวทันอาเซียน มุ่งรักษา พัฒนา และส่งเสริมผลประโยชน์ไทยในภูมิภาค
พันธกิจ
1. รักษาและส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในอาเซียน​
2. สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในมิติต่างๆ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการเป็นประชาคมอาเซียนที่มีกฎกติกาในการทำงาน มีประสิทธิภาพและมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
3. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในฐานะสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ และเลขานุการคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ
4. สร้างความตระหนักรู้ ให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องและเหมาะสมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และการดำเนินการเชิงรุกในการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซียนต่อสาธารณชน ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
5. สนับสนุนการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่างๆ เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน รวมทั้งบูรณาการแผนดำเนินงานการเชื่อมโยงระหว่างประชาคมทั้งสาม ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคม สังคมและวัฒนธรรม และความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน

เป้าหมาย
1. รักษาและส่งเสริมสถานะ/บทบาทของประเทศไทยในเวทีอาเซียนทั้งในด้านเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมืองศักยภาพและความเจริญทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียนในกรอบความร่วมมือที่มีอาเซียนเป็นแกนนำ
2. ร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนในการรักษาสันติภาพ เสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล ความโปร่งใส ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน แก้ไขภัยคุกคามรูปแบบใหม่และผลกระทบทางลบที่เกิดจากความเชื่อมโยงระหว่างกัน
3. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาทั้งทางการเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมและความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
4. ในฐานะประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-จีน จะดำเนินบทบาทเชิงรุกที่สร้างสรรค์
5. ร่วมมือและสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ให้สามารถมองเห็นภาพรวมความร่วมมือกรอบอาเซียนและบูรณาการแผนดำเนินงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งทางการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมและวัฒนธรรม เพื่อให้ไทยพร้อมก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน