กรมสรรพากร
Revenue Department

กรมสรรพากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. การจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ได้แก่
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
อากรแสตมป์
2. การจัดเก็บภาษีอากรตามกฎหมายอื่น ๆ ที่กำหนด
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
อากรรังนก
รายได้อื่น ๆ
3. ศึกษา ค้นคว้าเพื่อเสนอความเห็นต่อกระทรวงการคลังในเรื่องการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
4. ดำเนินการอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมสรรพากร หรือตามที่ กระทรวงการคลังมอบหมาย
วิสัยทัศน์
ผู้นำด้านบริหารจัดเก็บภาษี
บริการที่ดี
ด้วยนวัตกรรม
และหลักธรรมาภิบาล     1. จัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
     2. เสนอแนะนโยบายการเก็บภาษีอากรต่อกระทรวงการคลัง
     3. ปฏิบัติการอื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย