สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
National Research Council of Thailand

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นส่วนราชการ มีหน้าที่ 7 ภารกิจในระดับประเทศ ได้แก่
  • ให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมหลักของประเทศ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ทั้งภายในกระทรวงฯ และภายนอกกระทรวง

  • ขับเคลื่อนและริเริ่มโครงการสำคัญของประเทศ

  • จัดทำฐานข้อมูลและดัชนีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

  • จัดทำมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย

  • การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์

  • สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม

  • ให้รางวัล ประกาศเกียรติคุณบุคคลหรือหน่วยงาน
  •